Oppvekst

En god barndom varer hele livet.

SV vil gi alle unger en trygg og god oppvekst, uansett hva slags økonomi foreldrene har. Da må vi starte med å reversere de usosiale kuttene fra høyreregjeringa.

Fritid

Idrett og friluftsliv gir positive opplevelser, økt livsutfoldelse og er viktig for folkehelsa. Alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett, fritidsaktiviteter og nyte naturen.

SV er spesielt opptatt av breddeidrettens kår, fordi idretten kan bidra til sosial utjevning, integrering og er viktig for folkehelsen. Idretten skal sikre at alle barn og unge har tilgang til et mangfold av aktiviteter uavhengig av foreldrenes betalingsevne.

Alle skal har rett på gode fritidstilbud der de bor. SV vil at alle kommuner skal ha et tilbud om fritidsklubb eller lignende, og penger nok til å kjøpe inn utstyr og ansette ungdomsarbeidere. For å få til det, er god kommuneøkonomi. helt nødvendig.

SV ønsker et nytt kulturløft. Alle skal kunne delta i et rikt og variert kulturliv. Kulturskolen, bibliotekene, fritidsklubbene og kulturfrivilligheten er grunnmuren i kulturlivet. Vi vil videreutvikle fritidskortet, så alle barn og unge får et universelt kort som gir rabattert eller gratis tilgang på fritidsaktiviteter, kulturtilbud og deltakelse i frivilligheten.

Les mer om idrett og friluftsliv i vårt fylkesvalgprogram.

Oppvekst og kunnskap

Alle, uavhengig av bakgrunn, skal få mulighet til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter gjennom hele livet. Barnehage og skole legger et viktig grunnlag for et godt liv, utdanning og aktiv deltakelse i samfunn og arbeidsliv.

SV vil sørge for at individuelle ferdighetsmål og krav om kartlegging av barns ferdigheter ikke får innpass i barnehagens styringsdokumenter. Vi vil gi de ansatte handlingsrom til å ta etiske og faglige valg i det pedagogiske arbeidet.

For SV er det viktig at alle barn blir sett og får omsorg i barnehagen av ansatte de kjenner og har tillit til. Derfor styrker vi kommuneøkonomien slik at det kan være nok folk på jobb i barnehagen.

SV vil ha en inkluderende fellesskole som skal sikre at alle barn og unge får et godt opplæringstilbud. Vi vil ha en praktisk og variert skoledag med fysisk aktivitet, der lekser gjøres på skolen. Det skal være flere ansatte og et sterkere lag rundt eleven ved å styrke samarbeidet mellom skole og SFO, mellom faginstanser, tydeliggjøre lærernormen, og få flere yrkesgrupper inn i skolen.

Vi vil fjerne karakterer i ungdomsskolen og karakteren i orden og oppførsel, og erstatte dagens eksamen med alternative vurderingsformer, for eksempel mappevurdering.

SV vil arbeide for en videregående opplæring med høy kvalitet hvor flest mulig oppnår fag-/svennebrev eller generell studiekompetanse. SV vil styrke innsatsen mot frafall og sikre at alle elever som skal ut i lære sikres læreplass. Ungdom tar et viktig valg når de velger videregående opplæring, og SV vil bruke mer ressurser på god rådgivning, oppfølging av elever og bedre muligheten til å ta eksamener som mangler for å få studiekompetanse.

SV vil sikre et tilgjengelig og fleksibelt utdanningstilbud med høy kvalitet og et mangfold av fagskoler, høgskoler og universitet i nærheten av der folk bor, og fri forskning som bidrar med kunnskap til et bedre samfunn.

Les mer om kunnskap og utdanning i vårt fylkesvalgprogram.

Profittfri og gratis

Foreldres og fellesskapets penger skal i sin helhet komme barna til gode, ikke tas ut som privat profitt for kommersielle eiere. SV vil stoppe velferdsprofitører og stanse utbyggingen av nye kommersielle barnehager, trappe ned videreføringen av kontrakter med kommersielle drivere og sørge for at kommunene har, og bruker, forkjøpsrett til private barnehager.

SV vil redusere foreldrebetalingen i barnehagene, og inkludere kostpenger i maksprisen slik at alle sikres god og næringsrik mat. Målet vårt er at barnehagene skal være gratis.

SV vil gjøre SFO gratis, så alle barn får mulighet til å delta på skolefritidsordning.

Les mer: Alle barn skal få være med på leken

Barnetrygd

Et av de mest målrettede tiltakene mot barnefattigdom, er økning av barnetrygden. SV vil øke barnetrygden for alle og innføre målrettede tillegg for flerbarnsfamilier og familier med enslige forsørgere. Vi vil også sikre at barnetrygden forblir en universell ordning. Barnetrygd, andre universelle ytelser og barns inntekt skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp.

Les mer: Barnetrygd.

Psykisk helse og barnevern

SV vil ha et økt tilbud om rus- og psykisk helsehjelp, og gjøre det gratis for ungdom til og med 25 år. Retten til psykisk helsehjelp må være like selvsagt som retten til somatisk helsehjelp, også i kommunene.

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernet trenger flere ansatte for å kunne se og hjelpe hvert enkelt barn på en god nok måte. Derfor jobber SV for et nytt barnevernsløft i den kommunale barneverntjenesten. Barnets beste skal alltid være viktigst og barn må få økt medvirkning i barnevernet. Fellesskapets penger til barnevernet skal gå til å hjelpe barn, ikke bygge private formuer.

Les mer: Den psykiske helsekrisa krever oppbygging av psykiatritilbudet.