En grønn samfunnsplan

Publisert av: Ukjent Publisert: 19. august 2020
Oppdatert: 03. desember 2020
Lesetid: ca. 2 min
«Grønn Ny Deal» er SVs helhetlige plan for å håndtere klimakrisa. Samtidig beskriver planen hvordan vi skal klare å gjennomføre den grønne omstillingen på en rettferdig måte og slik at økonomien fortsatt er sterk. Planen skal innarbeides i SV arbeidsprogram for 2021-2025.

Les hele debattnotatet her.

På fylkesstyremøtet 10.august ble Innlandet SVs innspill til planen vedtatt.

– Innlandet SV er opptatt av at vi skal se på utfordringene, men også mulighetene i det grønne skiftet. Innlandet har i flere sammenhenger blitt pekt på som en region med klare fortrinn når det kommer til bioøkonomien, Grønn Ny Deal bør legge til rette for en slik utvikling, sier nestleder Amund Heggelund, som har vært ansvarlig for behandlingen av Grønn Ny Deal i fylkeslaget.

Utdanningens rolle i omstillingen

Det grønne skiftet, eller Grønn Ny Avtale, må selvfølgelig handle om mer enn innovasjon i næringslivet og omstilling fra olje til nullutslipp. Barnehage, grunnskole, videregående og høyere utdanning må også gjøre sitt i omstillingen, mener fylkesleder Anne Lise Fredlund.
– Vi har sett at fagfornyelsen også har bærekraft som et fagovergripende tema. Det er vesentlig at dette ikke blir omgjort til handlingsplaner som legges i en skuff, eller innholdsløse fraser i overordnede dokumenter.

Barn og unges engasjement for bærekraft har blitt manifestert gjennom klimaopprør og klimabrøl. Dette er et engasjement de også bør få utløp for, og møte gjennom utdanningsløpet, påpeker Fredlund.
– Derfor tar Innlandet SV til ordet for å utvikle en egen bærekraftsdidaktikk til bruk i barnehager og skoler som kombinerer den naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige tilnærmingen.

Grønn samfunnskontrakt for samferdselssektoren

I sitt innspill lanserer Innlandet SV en ny grønn samfunnskontrakt for samferdselssektoren basert på bærekraftsmål 9 – Innovasjon og infrastruktur:

Andre innspill

Innlandet SV sier i sitt innspill også nei til mer vindkraft før nødvendige miljø- og naturhensyn er ivaretatt, og vi går inn for en form for karbonavgift til fordeling.

Les hele innspillet fra Innlandet SV her.