Sterke fellesskap er til støtte for oss alle – også for å løse klima- og naturkrisa

Våre hjertesaker:

Les hele valgprogrammet vårt her.

Vår kommunestyregruppe med varaer

Kjetil Bjørklund
Kommunestyrerepresentant 

Jeg er 56 år gammel, samboende, har to voksne døtre og bor i et gammelt hus nedenfor sykehuset på Gjøvik. 

Jeg har vært aktivt med siden ungdommen både i ulike miljøorganisasjoner og i SV, først i Nordre Land, så på fylkestinget i Oppland, deretter som stortingsrepresentant, og de siste 16 årene i kommunestyret her på Gjøvik, både fast og som vara. Mange av disse årene har jeg også hatt verv i SV og i ulike miljøorganisasjoner både lokalt og nasjonalt. 

Til daglig jobber jeg som fagleder for klimaarbeidet i KS – Kommunesektorens organisasjon og som småbruker.

Sterke fellesskap er til støtte for oss alle. At vi har en god skole der alle får utviklet evnene sine, at vi opplever trygghet i livet vårt, og at noen tar vare på oss når vi blir syke eller gamle og skrøpelige er en forutsetning for at vi kan delta fullt i yrkeslivet når vi har mest krefter. Også på Gjøvik trenger vi sterke fellesskap og derfor håper jeg at vi kan få til et politisk skifte til et mer solidarisk flertall de kommende årene.

Vi er kommet inn i en natur- og klimakrise. Fuglelivet og insektslivet forstummer, og klimaet er i endring. For å snu denne utviklingen må vi ta kloke beslutninger, både globalt og i landet vårt. Men også på Gjøvik.  Da må vi slutte å sløse med naturressursene og arealene våre, og ta større ansvar for å få ned klimautslippene. 

God utdanning gjennom grunnskole, videregående skole, fagskole og NTNU er helt sentralt både for å sikre kunnskap og nok folk til å skape de grønne løsningene i næringsliv og offentlig virksomhet. Dette samspillet vil jeg være med på å utvikle videre.

Hans Olav Lahlum
Kommunestyrerepresentant

Gjøvik skal være en inkluderende kommune.

Jeg heter Hans Olav Lahlum, er utdannet historiker, bor i Bassengveien 28A og fylte 50 på valgnatten. Til daglig arbeider jeg dels som forfatter, dels som foredragsholder og TV-kommentator. Jeg sto for første gang på liste for Gjøvik SV som 18-åring i 1991, og var ved stortingsvalget i 2017 førstekandidat for Oppland SV. De siste fire årene har jeg vært gruppeleder for SV både i fylkestinget og i kommunestyret, og i tillegg leder for Kontrollutvalget i Gjøvik kommune. 

Som representant i kommunestyret i den neste fireårsperioden vil jeg fortsette mitt arbeid for at Gjøvik skal være en inkluderende kommune, hvor sterke fellesskapsordninger sikrer innbyggere med ulike forutsetninger likeverdige muligheter. Jeg vil også være en pådriver for å frem grønne perspektiver og løsninger på alle områder av politikken, og for å styrke et bredt utvalg av kultur- og idrettsaktiviteter. Innenfor utdanning ønsker jeg og vi i SV en sterk fellesskole med en desentralisert skolestruktur, som sikrer alle barn og unge i Gjøvik et tilpasset skoletilbud innenfor rimelig avstand.

Liv Hammerstad
Vararepresentant

Ingen av oss klarer seg aleine, og alle har vi det best når også naboen klarer seg bra.

Jeg er 69 år, gift, har 2 voksne barn og 3 barnebarn. De to siste årene har jeg vært pensjonist, og før det tilbrakte jeg et langt liv som ansatt i det offentlige helsevesenet som lege og psykiater. Nå nyter jeg mitt otium, har stadig planer om å få orden på hagen, koser meg med kulturelle opplevelser, og er så heldig å få være bestemor. 

Oppvokst i etterkrigstidas sosialdemokratiske storhetstid med solidaritet og fellesskapsbygging som ledestjerner, var det EF-kampen, internasjonal solidaritet, miljøvern og kvinnekamp som tente mitt politiske engasjement som ungdom. Der er jeg i grunnen fortsatt. Ingen av oss klarer seg aleine, og alle har vi det best når også naboen klarer seg bra. 

Små forskjeller i samfunnet er et gode. Økende forskjeller, fattigdom og utenforskap er en ulykke for land og folk. Vårt felles helsevesen er en diamant vi er i ferd med å skusle bort. Private løsninger brer om seg, og det vil etter hvert føre til at oppslutningen om den solidariske tanken om at alle er like mye verdt og har den samme retten til helsehjelp og omsorg, vil tape. Helseforetaksreformen skulle redde økonomien i sykehusene og få slutt på helsekøene, bl.a. gjennom økt konkurranse. Vi ser hvor dårlig det har gått. Vi trenger en endring i styringen av helsevesenet før det er for seint! Kommune- og spesialisthelsetjenesten må jobbe sammen for felles mål, ikke sløse bort ressurser på å konkurrere seg imellom. 

Privatisering av helse- og omsorgstilbud er verken valgfrihet for klientene, eller sparing for kommunene, men en sikker måte å få dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår på for de ansatte. Det gode liv med god helse, er et resultat av gode og trygge oppvekstvilkår, frihet fra fattigdom, en god skole, gode venner og familie, og et rettferdig og inkluderende arbeidsliv.

Jeg har flere perioder bak meg som folkevalgt i Gjøvik kommune, både som representant og vara til kommunestyre, formannskap, diverse hovedutvalg og råd for lang tid tilbake, og føler at tida nå er inne for å trå til igjen!

Anne-Lise Lundgård
Vararepresentant

Det er inkludering og like muligheter for alle uavhengig av bakgrunn, som jeg brenner aller mest for.

Jeg er gift, har to barn og bor på Kopperud i Sørbyen.  

Av utdanning har det blitt litt av hvert, men i bunn er jeg samfunnsviter. Jeg har alltid vært opptatt av inkludering, av fellesskap og rettferdighet. Mitt yrkesvalg gjenspeiler nok det. Jobbet flere år med bosetting og kvalifisering av nyankomne flyktninger. I dag jobber jeg som veileder i ungdomsteam ved NAV Vestre Toten. Dette er en krevende, men også svært givende jobb. Det å se unge mennesker vokse, utvikle seg og nå mål som lenge var utenfor rekkevidde er skikkelig fint. I tillegg er jeg opptatt av at NAV er mye, de aller fleste er på et eller annet tidspunkt i kontakt med oss. En forutsigbar, trygg forvaltning som likebehandler og ser ressurser i enkeltmennesket er det vi jobber for hver dag. 

Som politiker er det inkludering, like muligheter for alle uavhengig av bakgrunn, prioritering av barn og unge som er det jeg brenner aller mest for. Det skal ikke være sånn at foreldrenes inntekt og utdanning bestemmer hvilken oppfølging du får under utdanning og om du får kjøpt deg bolig. Jeg ønsker sosionomer eller vernepleiere tilgjengelig på alle videregående skoler og helsesykepleier til stede alle dager i grunnskolen. Dette er fremtiden vår, vi kan ikke spare inn der. Nå er vi inne i dyrtid, hverdagen har blitt vanskelig for mange. Satser på økonomisk sosialhjelp og andre statlige ytelser som AAP har ikke økt i takt med økte utgifter. 

Å være fattig mener jeg bestemt ikke fører noen nærmere arbeid. Skal vi motivere mennesker ut i arbeid og utdanning må det være mat i kjøleskapet og strøm i huset. Det betyr at vi som et velferdssamfunn må sørge for at også innbyggere som er avhengige av ytelser fra NAV har nok penger til å leve og ikke kun overleve. 

Rolf Jørn Karlsen
Vararepresentant

Jeg har et brennende engasjement for fagbevegelsens verdier som faglige rettigheter, hele faste stillinger, god fagopplæring og et godt fagskoletilbud.

Jeg er 66 år, og er født hjemme i stua der jeg bor i Hunndalen. Jeg var i 10 år ansatt som skogsarbeider i Mjøsen Skogeierforening med virkeområde i Vardal, var leder for Gjøvik Skog- og Landarbeiderforening, og nestleder i Gjøvik Faglige Samorganisasjon. En periode på begynnelsen av 1980-tallet, satt jeg i kommunestyret for SV. 

Jeg har 44 år som sentral tillitsvalgt i Norsk Skog- og Landarbeiderforbund og senere Fellesforbundet, hvorav fire perioder i ledelsen i forbundet. Der hadde jeg det politiske ansvaret for fagopplæring, og ledet i mange år Samarbeidsrådet for yrkesopplæring i Norge.

Jeg har også 44 år som tillitsvalgt i SV, hvorav fire perioder i den landsmøtevalgte ledelsen i partiet. I dag er jeg leder av Gjøvik SV. 

Nå er jeg nybakt pensjonist, med et brennende engasjement for fagbevegelsens verdier som faglige rettigheter, hele faste stillinger, god fagopplæring, og et godt fagskoletilbud. Næringspolitikk er for meg et viktig politikkområde i kommune- og fylkespolitikken.

Jeg har hele mitt liv vært sterkt miljøengasjert. Tidligere styremedlem i Oppland Naturvernforening, og leder for Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oppland. Er i dag leder for BirdLife Gjøvik, Toten og Land lokallag, samt sekretær for fylkesforeningen.

Jeg er leder i Hunndalsforum, en ideell organisasjon for Hunndalen, som i tillegg til årlig å arrangere Hunndalsdagene, arbeider kontinuerlig i samarbeid med Gjøvik Kommune, Vardal idrettsforening, innvandrerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner, for å utvikle Hunndalen som en viktig bydel i Gjøvik. Trafikksikkerhet, utvikling av gode møteplasser på tvers av generasjoner og kulturer, bygging av ny Vardal ungdomsskole, utvikling av Vardal Idrettspark, og bevaring av Globus Kafe, er viktige saker. 

Videre må ikke ny Rv4 splitte Hunndalen med et av sine traséalternativer. I stedet må det arbeides for en tunnelløsning.