Nettverk for samferdsel

Arbeidet med Handlingsprogram for fylkesveger 2026-2029 vil være førende for nettverkets arbeid i 2024. Hovedutvalg for samferdsel er styringsgruppe for programmet.

Fylkesdirektøren skriver i sin saksutgreiing om prosessen til hovedutvalget 7. februar:
Handlingsprogrammet skal omfatte prioriteringer knyttet til utbygging, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Videre skal programmet inneholde mål og strategier for fylkesvegområdet, basert på overordnede planer. 

Noen viktige føringer og sentrale problemstillinger

Innlandet fylkeskommune er Norges største fylkesvegeier. Innlandet har om lag 7000 km med fylkesveg som skal driftes, forvaltes og utvikles. Dette er et stort ansvar, som gir oss både muligheter og utfordringer. Fylkesvegnettet er avgjørende for befolkning, næringsliv og transport innad og gjennom fylket. Fylket er stort og det er ulike behov i ulike deler av fylket, blant annet er det ulike behov mellom by og land. Ved utarbeidelsen av inneværende handlingsprogram ble det beskrevet flere utfordringer og muligheter for vegnettet i Innlandet. Flere av disse er fortsatt gjeldende. For eksempel har vi et høyt antall gamle bruer, et stort vedlikeholdsetterslep og manglende gang- og sykkelløsninger flere steder. Det siste året har vi dessverre sett en negativ utvikling i ulykkessituasjonen på fylkesvegnettet. Klimaendringer utfordrer framkommeligheten på vegnettet, dette skjer nå både oftere og på andre steder enn før. Dette fikk vi sist erfare under ekstremværet «Hans», da et stort antall veger ble helt eller delvis stengt for en kortere eller lengre periode. Vegtrafikk er vår største kilde til klimagassutslipp, og vi har et ansvar for å bidra til reduksjon av utslipp fra både bygging, drift/vedlikehold og bruk av vegnettet. Utfordringene og mulighetene for fylkesvegnettet må oppdateres og beskrives i arbeidet med revisjon av handlingsprogrammet

Videre stilles spørsmålet:
I tillegg til mål og delmål baserer også gjeldende handlingsprogram seg på en fornyingsprofil, som innebærer å ta vare på eksisterende infrastruktur på bekostning av nye, store investeringer. Er dette en profil som skal videreføres, eller skal det nye handlingsprogrammet ha en annen innretning? Dette blir en viktig diskusjon det kommende året.

Møter i hovedutvalget

Nettverkets arbeid vil følge denne møteplanen, med orienteringer og evt. vedtak i fylkesstyret ved behov.

Bli med i nettverket

Er du motivert til å delta i nettverket, kan du melde din interesse her:

Du kan også ta kontakt med nettverksleder Marit Nyhuus på e-post: marit.nyhuus55@gmail.com.