Menneskerettigheter for alle – vedta CRPD 9. mars!

Uttalelse vedtatt av Innlandet SVs fylkesstyre 20. februar 2021.

Likestillinga har stått i stampe under nåværende regjering. SV derimot mener alvor når vi krever at likestilling og universelt utforma samfunn skal gjelde alle. Derfor forventer vi også at Stortinget vedtar å inkorporere FN konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne inn i norsk lov, slik som SVs representantforslag inviterer Stortinget til. 

Personer med nedsatt funksjonsevne er vårt samfunns største diskriminerte gruppe. Det må vi sette en stopper for. FN konvensjonen er viktig for å sikre bofrihet, beskyttelse mot vold og overgrep og muligheten til å bestemme over egne liv. I sak etter sak ser vi at kommunene innskrenker funksjonshemmedes handlingsrom og fatter vedtak utelukkende på grunnlag av funksjonshemmedes rolle som brukere av kommunale tjenester. Det er uverdig og uriktig! 

En av forutsetningene for at Norge skal oppfylle menneskerettighetenes krav om å sikre likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelser er at samfunnet er universelt utformet. Norge er langt unna det målet i dag. Et demokratisk, likestilt og rettferdig samfunn gir like muligheter og er organisert slik at alle kan leve frie og selvstendige liv. 

Universell utforming er et uttrykk for et samfunnsmessig verdisyn om likestilling for alle og om at samfunnet skal være like tilgjengelig og brukelig for alle innbyggere. Ved å legge universell utforming til grunn for samfunnsutviklingen gir dette bedre og mer likestilte omgivelser for alle. For personer med nedsatt funksjonsevne er universell utforming en forutsetning for å kunne delta likeverdig, ha selvbestemmelse og kunne ta frie valg. Det medfører samfunnskvaliteter som er positive for alle innbyggere, og for Norge som samfunn. Universell utforming bidrar til sosial og økonomisk bærekraft. 

Organisasjoner for og av mennesker med nedsatt funksjonsevne har ved gjentatte henvendelser til Stortinget pekt på urimeligheten av at Norge ikke har inkorporert FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i menneskerettsloven. Dette kan i seg selv tolkes som diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil derfor være viktig at Norge, i likhet med andre nordiske land, gir mennesker med nedsatt funksjonsevne samme rettsbeskyttelse som andre. 

Innlandet SV krever derfor at: