Sparekniven må vekk fra sjukehusa våre

Uttalelse vedtatt av Innlandet SVs representantskap 2. oktober 2022.

Igjen meldes det om at det går mot underskudd i sjukehusene i Innlandet på 80 millioner i år. Samtidig øker ventetiden på time til 71,8 dager og de ansatte må jobbe så mye at det i august 2022 er meldt 5 077 brudd på arbeidsmiljøloven. I tillegg sliter en med å rekruttere og beholde kvalifisert personale, ikke det minste rart når forholdene er slik. 

Helt uavhengig av hvor et nytt sykehus plasseres i Innlandet tar det mange år til nytt sjukehus står ferdig.  

Skal en ha råd til å bygge nytt eller ruste opp de vi har, krever systemet nå at sjukehusene må spare mer penger selv. Det må de gjøre ved å kutte enda mer i driften. Det betyr å behandle færre pasienter, få enda lengre ventelister og slite ut de ansatte enda fortere. 

Dette kan ikke fortsette. Måten sykehusene får penger til drift og investeringer må endres slik at nødvendige investeringer ikke kommer på bekostning av pasientene vi bygger sjukehuset til.  Sjukehus er ikke forretningsdrift som skal gå med overskudd. Men fordi systemet ikke sikrer nok ressurser til våre offentlige sjukehus, blir det en gavepakke til private sjukehus som driver dem som forretningsdrift. Innlandet SV krever at Regjeringen sikrer nødvendige midler til sjukehusdrift nå og at systemet for finansiering og styring legges om slik at nødvendige investeringer ikke går på bekostning av pasientbehandlingen. Foretaksmodellen må bort.