Heldøgnsplasser innen psykisk helse 

Vedtatt av Innlandet SVs årsmøte 18.–19. februar 2023.

Det har over mange år vært en systematisk nedbygging av heldøgnsplasser i psykisk helsevern. Begrunnelsene har vært mange, men kun noen av dem på bakgrunn av faglige hensyn. Det har samtidig skjedd mye god utvikling av polikliniske og ambulante tilbud for pasienter med psykiske helseplager her i Innlandet. Det finnes klart et udekket behov for heldøgnsomsorg i psykisk helsevern for en del av pasientene, kuttene har gått for langt.

Fordelingsnøkkelen Helse Sør-Øst bruker til å fordele ressurser i regionen medfører at Sykehuset Innlandet kommer dårlig ut. Vi får mindre ressurser per pasient enn i andre deler av det regionale foretaket, og mindre enn behovet for å tilby tilstrekkelige tjenester. 

Fordelingen av ressurser er urettferdig og bidrar til å svekke tilbudet i Innlandet. Foretaksmodellen står i veien for politisk påvirkning og styring av ressursene til de pasientgruppene vi nå ser at har et svekket tilbud. 

SV er mot foretaksmodellen og mot en urettferdig fordeling av ressurser. Vi krever at overføringene til Sykehuset Innlandet øker. Vi krever at kommunene får økte ressurser til å kunne videreutvikle sine helsetilbud til psykisk syke. Det er særlig viktig med god oppfølging av unge mennesker med psykiske helseplager, gjennom skolehelsetjeneste og andre lavterskel helsetilbud for unge.