Prioriter jernbane og fylkesvei foran motorvei

Vedtatt av Innlandet SVs årsmøte 18.–19. februar 2023.

Innlandet SV vil prioritere utbygging av jernbane, vedlikehold og opprustning av fylkesvegene og gå mot flere store motorveger. 

Ved å bygge ut jernbanen, særlig for gods som fraktes langt, vil framkommeligheten på riksvegene økes, slitasjen og vedlikeholdsbehovet bli mindre og trafikksikkerheten bli bedre. Da vil behovet for utbygging der reduseres kraftig, og både klimautslipp og miljøskader av vegstøv og støy reduseres. 

Å bygge ut jernbane sparer mye areal sammenlignet med veg og reduserer klimautslipp. 

I Innlandet er både E6 og RV3 belastet med mye tungtransport og store volum som fraktes mellom nord og sør i landet. Sammenkobling av Gjøvik- og Dovrebanen, elektrifisering av Røros- og Solørbanen og utbygging av terminaler ville kunne ta unna mye av dette volumet og gi bedre plass til flere persontog. Det vil også fjerne mye gods fra Alnabru-terminalen som i dag er en flaskehals.  Det trengs derfor en nasjonal plan for gods på bane, og Innlandet SV mener det må prioriteres i neste NTP. 

Å få rustet opp og vedlikeholdt fylkesveiene er viktig, og Innlandet SV mener at fylkeskommunene må få langt bedre statlig medfinansiering av disse vegene og veilengde må telle mer ved tildeling.  

Ved å stoppe utbygging av flere motorveger, spares penger ved utbygging, bompenger for folk, store arealer og store klimautslipp. Det er en vinn, vinn, vinn, vinn å satse på tog og fylkesvei.