SVs alternative statsbudsjett satser kraftig på hverdagsreiser

Publisert av: E. Amundsen Publisert: 09. november 2023
Oppdatert: 09. november 2023
Lesetid: ca. 2 min
SV prioriterer trygge og gode hverdagsreiser i det alternative budsjettet som legges fram i dag. Tretten bru skal gjenoppbygges, og vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene skal minskes gjennom rassikring og utbedring. I tillegg øker vi bevilgningene til jernbane og prioriterer blant annet elektrifisering av de siste togstrekningene.

– Dette er gode nyheter for oss i Innlandet. Nå må regjeringen lytte til SV i forhandlingene, så vi får realisert et løft for fylkesvegene og jernbanestrekningene våre, sier Anne Lise Fredlund, Innlandet SVs fylkesleder. 

Anne Lise Fredlund er glad for at SV setter av 700 millioner mer enn regjeringa i forslaget til statsbudsjett.

Fylkesveger er hverdagsveger

I det alternative budsjettet setter SV av 700 millioner mer til vedlikehold av fylkesveger enn regjeringa satt av i sitt statsbudsjett. Det inkluderer sårt tiltrengte midler til vegene i Innlandet.  
– Tre av fire Innlendinger er bekymra for at vegene de kjører på i hverdagen er utrygge, forteller Fredlund, og viser til NAFs Trafikkbarometer for 2023. 

– Innbyggerne våre er også bekymra for farlige situasjoner mellom bil og myke trafikanter og for viltpåkjørsler. Det lytter vi til og tar på alvor, og prioriterer trafikksikkerhetstiltak i det alternative budsjettet. 

Det er satt av 500 millioner til trygge hverdagsveger og skredsikring i SVs alternative budsjett, og 250 millioner til gang-, sykkel-, og trygge skoleveier. 

Les mer om samferdsel i vårt fylkesvalgprogram.

Tretten bru skal bygges på statens regning

Anne Lise Fredlund sammen med stortingsrepresentant Mona Fagerås og Øyer SVs Nisveta Tiro på den midlertidige Tretten bru i august.

Øyer SV og Innlandet SV har jobbet fra rett etter brukollapsen for at staten skal ta regninga for gjenoppbygginga av en permanent bru. 

–  Statens Vegvesen varslet Vegdirektoratet om store svakheter på brua i 2016. På bakgrunn av dette har Innlandet fylkeskommune tatt til orde for at staten må ta regninga for ny bru på Tretten. SV støtter dette kravet og har tidligere i høst oppfordret til granskning av hvordan ulykken kunne finne sted, sier Fredlund. 

Les mer om Tretten bru i Gudbrandsdølen Dagningen: Forhandler om Tretten bru i statsbudsjettet: Vil tvinge staten til å ta regningen

Store jernbaneinvesteringer

Sommerens ekstremvær har vist oss viktigheten av å prioritere vedlikehold av jernbanen. Derfor vil vi bruke 800 millioner mer på jernbane. Dette innebærer blant annet at Randklev bru på Dovrebanen kommer opp så raskt som mulig og at Røros-, Solør,- og Raumabanen blir elektrifisert. I tillegg er det lagt opp til en kraftig satsning på Rørosbanen for 100 millioner. 

– Dette er ingen regional sak for Innlandet, Trøndelag og Nord-Norge. Det er en nasjonal sak om hvordan vi skal skape en mer klimavennlig transport. Korridor øst er helt avgjørende for å få gods over på bane. Skal det være lønnsomt og interessant, må vi lage lange, sammenhengende strekninger fra Tromsø til Kongsvinger, slår Fredlund fast.

Randklev bru i september.

Til forhandlinger

– SV starter nå forhandlinger med Regjeringa, med vårt alternative budsjett som inngang. Dersom Ap og Sp lytter til SV, vil det ha stor påvirkning på hverdagsreisene til folk i Innlandet, avslutter Fredlund. 

SVs alternative budsjett

Budsjettposter transport:

SVs viktigste satsninger Mill. kr.
Vedlikehold av jernbanen 800 
Vedlikehold av fylkesveier, inkl. Tretten bru700 
Bedre og billigere kollektivtransport 300 
Flere gang-, sykkel-, og trygge skoleveier 250 
Jernbaneinvesteringer og billigere tog317 
Trygge hverdagsveier og skredsikring 500

Les hele budsjettet på sv.no: SVs alternative statsbudsjett: Vi trenger et mer rettferdig Norge