Samferdsel

Innlandet er et stort fylke og vi bor overalt. For å komme oss trygt og raskt fram trenger vi god infrastruktur. Transport står for en stor andel av utslippene av klimagasser. Vi må redusere utslippene fra transport i fylket. Om vi planlegger smart så kan vi både få flere tilbud nært folk, redusere klimautslipp og spare penger. 

SV vil prioritere: 

Mye av transporten i Norge går gjennom Innlandet. Vi er ryggraden i norsk jernbane og har store veier som forbinder nord med sør og øst med vest. Klimaendringene har gjort været vårt villere, og vi ser en økning i naturhendelser som ekstremvær, flom og skred. Dette gjør at mange mindre veier i Innlandet har en viktig funksjon i beredskapen for landet vårt. 

Tog

Ryggraden i framtidas effektive transportsystem er toget. Skal vi klare å få gode nok veier i fylket vårt må belastningen på veiene ned og langt mer gods over på jernbane. Vi trenger et statlig jernbaneselskap som sikrer effektiv drift og utbedring av jernbanen. Konkurranseutsettingen har ikke klart å løse de store kapasitetsutfordringene på jernbanen og det har heller ikke blitt billigere for de reisende. Vi trenger å modernisere jernbanen og bygge ut for framtida. 

For å sikre overføring av godstransport fra vei til bane må det investeres betydelig i jernbanenettet. Jernbanen gjennom Innlandet er et dobbeltspor mellom Oslo og Trondheim som ikke brukes effektivt. Full elektrifisering og utbygging av flere krysningsspor er avgjørende for kunne lykkes med dette. Godsterminaler i Innlandet vil kunne avlaste den sprengte kapasiteten på transportsystemet i Oslo-området. SV vil arbeide for at en helhetlig nasjonal plan for gods på bane kommer inn i neste NTP.

Reiser vi sammen, sparer vi mer

Kollektivtransport gir oss mulighet til å komme oss fram billig og effektivt. Dessverre satses det alt for lite på dagens kollektivtransport til at mange opplever dette som et reelt alternativ til bil. SV vil ha større fleksibilitet i kollektivtilbudet. Dette innebærer at vi har flere bestillingsruter, utvikler effektive rutetilbud i hele fylket og samordner tilbud slik at transportbehovet reduseres. Skoleskyss i Innlandet er et tilbud som må sees på i sammenheng med øvrig transportbehov.  SV støtter arbeidet for en felles billettordning for all kollektivtransport.

Trygt fram

Mange av oss sitter for mye stille og er for passive. Gjennom å tilrettelegge for at flere kan gå eller sykle skaper vi en god samfunnsutvikling: Vi sikrer god trafikksikkerhet, vi får beveget oss mer, og vi kan komme oss fram for egen maskin, helt uten utslipp eller at det koster noe. 

SV vil prioritere sammenhengende utbygging av gang- og sykkelveier som gjør det mulig for flere å gå eller sykle til skole, jobb eller fritidsaktiviteter. 

Mange gode prosjekter for gang- og sykkelvei stopper fordi de er for dyre. Vi må derfor sikre at det avsettes nok midler, uten å gå på bekostning av sikkerheten. Vi må sikre effektiv og god utbygging av trygge skoleveier og hjertesoner slik at foresatte trygt kan sende skolebarn ut i trafikken på egenhånd. 

Veier for hverdag og trygghet

I store deler av Innlandet er det et stort vedlikeholdsetterslep på veinettet. Det er derfor på tide å snu politikken på vei fra nye prosjekter til hverdagsveier og beredskap. 

Vil du ha dyre firefeltsveier med bompenger som reduserer reisetiden minimalt, eller trygge og gode hverdagsveier nær der du bor? For SV er svaret klart: vi må stoppe de enorme kostnadskrevende prosjektene som ikke bidrar til annet enn økt bompengetrykk, biltrafikk og utslipp. 

Hverdagsveiene i fylket vårt trenger å rustes opp, vi trenger trafikksikkerhetstiltak både for biler og myke trafikanter, og vi trenger at fylkesveinettet vårt kan fungere som beredskapsveier når hovedveiene våre stenges som følge av ulykker, ras, flom eller andre naturhendelser. 

SV vil sikre gode trafikksikre veier i hele Innlandet og prioritere vedlikehold og oppgradering framfor nye veganlegg. Visjonen om null drepte og null hardt skadde på veiene i Innlandet forutsetter en tydelig prioritering av trafikksikkerhetstiltak.

Redusere transportbehov, jobb fra hjemme

En av de enkleste måtene å få ned utslipp fra transportsektoren er å reise mindre. Gjennom å bygge ut et godt mobilnett og ha stor nok kapasitet på høyhastighets internett kan mange av oss jobbe fra hjemme. SV vil sikre at vi fortsetter utbyggingen av infrastruktur som sikrer bedre tilgang og kapasitet på mobil og internett i hele Innlandet. Dette er med på å sikre bosetting og vekst i hele fylket vårt.