Samferdsel

Innlandet er et fylke med spredt bosetting, mye fritidsbebyggelse og store avstander. Derfor trenger vi et effektivt og miljømessig bærekraftig transportsystem. Vi må velge samferdselsløsninger som bidrar til at Innlandet kan bli et nullutslippssamfunn. Den mest effektive måten å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren er å redusere samfunnets totale transportbehov. Gjennom areal- og samfunnsplanlegging, samt å ta i bruk teknologiske muligheter, kan vi bidra til å redusere transportbehovet.

SV vil prioritere:

Innlandet er sentrum i Norges transportsystem. Flere av de største transportårene mellom nord og sør, samt øst og vest, går gjennom Innlandet. I tillegg er vi et av landets største hyttefylker med en betydelig fritidsbebyggelse. Dette innebærer at samferdselssektoren må ha en kapasitet som ikke bare er knyttet til egne innbyggere. Klimaendringer gjør også at flere av de mindre veiene i Innlandet er avgjørende korridorer for transport ved ekstremvær, flom og ras. Statlig finansiering av samferdselssektoren kan derfor ikke ta utgangspunkt i folketall alene.

Buss og bane

For SV er toget ryggraden i framtidas grønne og effektive transportsystem. Det store områder i Innlandet uten jernbane og man er derfor avhengig av samordning mellom buss og bane, i tillegg til at antallet ruter i by og distrikt må økes kraftig. SV ønsker å prøve ut gratis buss i byer og tettsteder og bestillingsruter i distriktene. SV støtter arbeidet for en felles billettordning for all kollektivtransport. Det er viktig at det er gode parkeringsmuligheter ved kollektivknutepunktene.

Utbyggingen av en fremtidsrettet og moderne jernbane er av avgjørende betydning for Innlandet. For å sikre overføring av godstransport fra vei til bane må det investeres betydelig i jernbanenettet. Dobbeltspor mellom Oslo og Trondheim, full elektrifisering og utbygging av flere kryssningsspor er avgjørende for kunne lykkes med dette. Godsterminaler i Innlandet vil kunne avlaste den sprengte kapasiteten på transportsystemet i Oslo-området. SV kjemper for å koble sammen Gjøvikbanen med Dovrebanen, full utbygging av intercity til Lillehammer før 2030, samt full elektrifisering av Røros- og Solørbanen.

Å leve det gode liv i Innlandet innebærer at mange pendler ut av fylket for arbeid eller inn i fylket for rekreasjon. SV vil legge til rette for gode og billige kollektivtilbud på tvers av fylkesgrenser slik at fylkesgrensen ikke blir et hinder for å velge kollektivtransport

For egen maskin

Gang- og sykkelveier er viktige for framkommelighet, trivsel, sikkerhet og folkehelse. Innlandet SV vil prioritere sammenhengende utbygging av gang- og sykkelveier som gjør det mulig for flere å gå eller sykle til jobb eller fritidsaktiviteter. SV vil videreføre satsningen på sykkelbyene i Innlandet.

Vei

Selv om man bygger ut kollektivtransport og jernbane vil transporten i store deler av Innlandet fortsatt basere seg på privatbilisme. SV vil sikre gode trafikksikre veier i hele Innlandet og prioritere strekninger der kollektivtransport og jernbane ikke er et alternativ. Visjonen om null drepte og null hardt skadde på veiene i Innlandet forutsetter en tydelig prioritering av trafikksikkerhetstiltak.

Teknologisk infrastruktur

For å redusere transportbehovet og gjøre det mulig å bo og arbeide i hele Innlandet trengs det en styrket satsning på den teknologiske infrastrukturen. Å sikre tilgang til raskt internett og et godt utbygd mobilnett i hele Innlandet er en av forutsetningene for bosetting og vekst i hele fylket.