Fylket som arbeidsgiver og tjenesteyter

Innlandet Fylkeskommune blir arbeidsgiver for over 4000 ansatte. Gjennom kjøp av varer og tjenester bidrar vi til enda flere arbeidsplasser både i og utenfor fylket. SV kjemper for en arbeidslivspolitikk som sikrer inkludering, likelønn og rett til heltid. Våre ansatte skal gis uviklingsmuligheter og rett til etter- og videreutdanning.

SV vil prioritere:

SV vil at det skal være spennende og personlig utviklende å arbeide i Innlandet fylkeskommune. Det er viktig at den enkelte ansatte blir sett, hørt og verdsatt. Som arbeidsgiver skal fylkeskommunen arbeide systematisk med opplæring og utvikling, og bidra til at ansatte får kompetanseheving som fylkeskommunen trenger.

Bedre tid og tillit skaper bedre resultater enn kontroll og rangering. SV vil gå i spissen for et oppgjør med markedstenkning, butikkprinsipper, måling, veiing og overdreven kontrolltenking i offentlig sektor. Privatisering og konkurranse gir dårligere kvalitet, større forskjeller og gjør at lommeboka til slutt blir avgjørende for hvem som får de beste velferdstjenestene. Vi vil ha bedre kår for de ansattes faglighet. SV vil arbeide mot enhver form for privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester og oppgaver som undergraver opptjente eller lokalt fremforhandlede rettigheter.

Skattebetalernes penger skal finansiere god offentlig velferd og ikke utbytte for eiere av private aktører. SV vil derfor forby profitt på velferd og bekjempe sosial dumping.

En arbeidsgiver som ser og forstår

Det er viktig at det tilrettelegges for heltidsstillinger og at fylkeskommunen bidrar til å optimalisere ansattes yrkesdeltakelse og potensial i ulike faser av arbeidslivet, gjennom smidighet og tilpassede løsninger. Fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk skal kjennetegnes ved en aktiv livsfase- og seniorpolitikk. Ved omstillinger skal alle ansatte som ønsker det være garantert et nytt arbeid i Innlandet fylkeskommune.

Vi vil ha lik lønn for arbeid av lik verdi, og like utviklingsmuligheter, for alle. Lønna må i hovedsak fremforhandles sentralt og knytes til funksjon, ansiennitet og kompetanse. SV vil skape arenaer for læring, refleksjon, forbedringsarbeid og kvalitetsutvikling i hverdagen og legge til rette for et miljø hvor kompetanse brukes, deles og skapes. For å klare det må fylkeskommunen samarbeide nært med fagforeningene og de ulike brukerorganisasjonene. Det er viktig å sikre gode rutiner for utøvelse av medbestemmelse basert på forutsigbarhet og med fokus på å få til gode løsninger gjennom et konstruktivt samarbeid.