Fylkesvalgprogram 2019

Her kan du laste ned valgbrosjyren vår.

Se kapitteloversikt nederst på siden.

Små forskjeller – stor tillit

Tenk deg en verden som gir deg like muligheter uavhengig av hvem du er eller hvor du bor. Et samfunn som sikrer at jorda vi bor på ikke ødelegges av kortsiktige løsninger for å sikre raske penger. Et samfunn som tar vare på de som trenger det og sørger for at alle kan være trygge. SV er partiet for et sterkt felleskap med mangfold og frihet. Vårt mål er et samfunn hvor penger og makt er rettferdig fordelt og gir folk like muligheter gjennom små forskjeller og stor tillit. Vi jobber for et sterkt fellesskap for de mange og ikke de privilegerte få, og hvor vi alle er like mye verdt uavhengig av kjønn, etnisitet og hvor vi lever og bor.

Mer kvalitet – mindre forbruk

Vi lever i en tid hvor mennesket bruker og kaster flere ressurser enn vi har og utvikler. Overforbruk og økonomiske forskjeller skaper en verden i politisk og økologisk ubalanse. Som samfunn må vi styrke gjenbruk og redusere forbruket av verdens ressurser. SV mener Innlandet har forutsetninger til å lede an i en mer anstendig og klok samfunnsutvikling. Vi vil jobbe for nye løsninger som sikrer mindre forbruk, mer effektiv transport og reduserte klimautslipp. En ny tid må møtes med at alt vi produserer, kjøper og bruker fører til mindre forbruk av ressurser. Derfor må vi stille krav til høyere kvalitet på varer og tjenester i samfunnet.

Levende bygder og byer – et samspill i Innlandet

Innlandet er tufta på små og store lokalsamfunn med unike ressurser i hele fylket. Tradisjoner knytta til landbruk, skogbruk, handverk, natur og kultur har gitt oss det gode grunnlaget vi har i dag. SV vil ta vare på og foredle disse tradisjonene. I tida som kommer må mangfold og regionale fortrinn videreutvikles for å sikre fremtidig verdiskaping og bosetting Økte forskjeller i samfunnet skaper sentralisering og utarming av distriktene. SV kjemper for videreutvikling av trivelige bysamfunn og levende bygder som legger grunnlag for gode liv.

Kapitler

Her kan du laste ned valgbrosjyren vår.