Karin Andersen: – Kommunene har hovedrollen

Publisert av: Ukjent Publisert: 01. september 2020
Oppdatert: 01. september 2020
Lesetid: ca. 3 min
– Kommune-Norge bør ha en hovedrolle når vi skal stabilisere landet og skape ny aktivitet etter koronakrisen. Kommunene må få mulighet til å satse offensivt og være motorer i arbeidet med å skape ny trygghet for folk og hjelpe det private næringslivet i gang i igjen. Det er lurt å bruke situasjonen nå til å legge penger på bordet.

Karin Andersen, som leder Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, er sterkt bekymret for kommuneøkonomien og frykter at regjeringen ikke vil kompensere fullt ut for virkningene av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med koronautbruddet.

– I mange kommuner er situasjonen nå akutt. Kommunesektoren må sikres en større bevilgning raskt, slik at all usikkerhet kan legges til side. Regjeringen viser manglende handlekraft, sier hun og legger til at ekstrabevilgningen på omkring 6 milliarder er presset fram av SV og de andre opposisjonspartiene på Stortinget.

– Det er langt fra tilstrekkelig, og vi må fortelle Solberg og regjeringen at koronakrisen varer lenger enn tre måneder. I det minste må kommunene får en garanti om at det kommer mer penger.

Uforutsigbare rammer

I disse dager har Andersen møter med flere av SVs lokalstyrer i Innlandet. Situasjonsbeskrivelsen er den samme i alle kommunene hun har besøkt; det er behov for romslighet og rause kompensasjonsordninger både for resten av 2020 og for 2021. Kommunene savner også en langt større forutsigbarhet når gjelder statlige overføringer for de kommende årene. Den store usikkerheten, med stadige endringer i rammene, og nye oppgaver som pålegges uten at det følger med tilstrekkelig finansiering, gjør det vanskelig å utarbeide holdbare økonomiplaner, noe kommunene er ifølge Kommuneloven er forpliktet til. Regjeringens politikk med utstrakt sentralisering og såkalt effektiviseringstiltak skaper også store utfordringer i distriktene.

SV ser kommunenes behov

Apropos raushet: SV har i mange år frontet kommunenes behov bedre enn alle andre partier i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget. Da den såkalte kommuneproposisjonen var oppe til behandling i vår, foreslo SV en økning i bevilgningen til kommunesektoren på 10 milliarder kroner.

På oppfordring fra Stortinget har regjeringen har nylig satt ned utvalg som skal se på inntektssystemet for kommunene. Kriteriene for rammetilskuddene til den enkelte kommune er svært kompliserte, og de gir i mange tilfeller et lite realistisk og oppdatert bilde av kommunens behov.

– Det er gjerne de store kommunene som vinner, og de små som taper. Jeg er skeptisk til sammensetningen av utvalget og redd utfallet blir slik Erna ønsker hvis vi ikke får til et regjeringsskifte, sier Andersen.

Utvalget skal levere sin utredning i løpet av våren 2022.

Gode og trygge lokalsamfunn

Da komiteinnstillingen ble lagt fram, sa Andersen at det er helt nødvendig å få bedre balanse mellom oppgaver og inntekter i kommunesektoren. Hun fortsatte:
– Videre er det behov for å sikre at grunnskolen blir mer mangfoldig og variert, og at kvaliteten i barnehage og skole styrkes med flere og ikke minst godt kvalifiserte ansatte. Det er stort behov for å ruste opp i eldreomsorg, psykisk helse og i rehabilitering, både i kvantitet og kvalitativt. Kommunesektoren skal bidra til å nå bærekraftmålene både på sosial utjamning og klima/miljø. Kommunene er helt avgjørende for å skape samfunn som reduserer økonomiske forskjeller mellom folk, og skape fellesskap på tvers av ulikheter.

Andersen understreket at kommunesektoren er en helt avgjørende medspiller for næringslivet, og må på bedre måte enn de nå har rom til, kunne bidra til nødvendig tilrettelegging og bistand, og ikke minst kunne sikre gode lokalsamfunn som gjør at det er mulig å rekruttere og beholde arbeidskraft.

Norge trenger en ny kurs

– Norge trenger en ny kurs. Høyresida må ikke lenger få lov til skvise kommuneøkonomien. Vi har en glimrende mulighet neste høst. Vi er nødt til å gjøre et knallbra valg. Vi må tenke valgkamp allerede nå, sier Andersen.

God planlegging og ditto skolering er fundamentet for partiarbeidet i månedene som kommer, og ikke minst er det viktig at partilagene engasjerer seg og kommer med innspill til det programmet som skal vedtas på landsmøtet utpå nyåret.

– Valget må bli et retningsvalg, et verdivalg, ikke bare «stem på en statsminister». Nå må vi SV’ere tøffe oss opp; vi må være synlige og uredde, og vi må vise at vi bryr oss om livene til vanlige folk, avslutter hun.

Av Gunnar Nygård


Karin møtte lokalstyremedlemmer i Odalen i Milepelen på Sand nylig. (Foto: Gunnar Nygård)