Næring og arbeidsliv; to sider av samme sak

Publisert av: Ukjent Publisert: 23. oktober 2020
Oppdatert: 03. desember 2020
Lesetid: ca. 3 min
Arbeid gir økonomisk selvstendighet og er en av de viktigste kildene til fellesskap og mestring. – Mange vil kalle dette arbeidslivspolitikk og det er det, men det handler også om næringspolitikk, sier Anne Lise Fredlund, fylkesleder i Innlandet SV.

I Innlandet er det offentlig forvaltning som sysselsetter flest, med en andel på 44 % av den totale andelen sysselsatte. I privat sektor er det varehandel, hotell og restaurantvirksomhet, bygg og anleggsvirksomhet, finans og forretningsmessige tjenesteyting og industri og bergverksdrift som har betydning for sysselsettingen i Innlandet. Samtidig er det verdt å merke seg at jordbruk og skogbruk, som er store og viktige næringer i Innlandet, samlet utgjør en liten andel av de sysselsatte i fylket med under 5 %.

Ikke bare arbeidsplasser, men arbeidsvilkår

– Når vi skal legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping er det ikke nok å bare telle antall arbeidsplasser. Like viktig er det å ha søkelys på hvilke arbeidsplasser vi har, deres behov for kompetanse, samt yrkets arbeidsforhold og lønnsnivå. Og samtidig ha blikk for hvilke næringer vi ønsker å legge spesielt til rette for innenfor de rammene som vi setter politisk, sier Fredlund, og peker spesielt på at næringspolitikk må handle om økonomisk og sosial bærekraft i kommunene.

Når målet om reduserte klimautslipp og bærekraft ligger til grunn for næringspolitikken handler det om å stille krav til god planlegging for digital infrastruktur og samordnet areal- og transportplanlegging. I store deler av Innlandet vil personbilen fortsatt utgjøre en stor del av persontransporten, derfor må det tilrettelegges for en god balanse mellom distriktenes transportbehov og klimavennlige transportløsninger.

Mye å være stolt av allerede

Innlandet har mange sterke fremtidsrettede bedrifter og miljøer innenfor en rekke næringer, slik som industri, bygg- og anlegg, transport, energi, reiseliv og landbruk. Innlandet SV er krystallklare på at Innlandet må ta på ledertrøya og gå i bresjen for den nye økonomien basert på fornybare ressurser.

– SV vil være en pådriver for at det skal føres en aktiv næringspolitikk rundt i hele Innlandet fylke. Det er særlig viktig under og i etterkant av koronakrisen. Vi ønsker å stimulere til grønn omstilling og til økt satsning på naturopplevelser og kulturbasert næringsvirksomhet. I samarbeid med kommunene kan vi også knytte næringspolitikken opp mot regionale fortrinn i ulike deler av fylket, og sørge for at det utvikles nødvendig infrastruktur for å realisere potensialet der, sier Hans Olav Lahlum, gruppeleder for SV på fylkestinget.

Også Fredlund er opptatt av at vi må ta vare på det allerede varierte næringslivet og de mange gode kompetansemiljøene Innlandet har:
– Det er størst sannsynlighet for utvikling og verdiskaping i tilknytning til de sektorene vi allerede har, med tung kompetanse- og næringsmiljøer, eller i områder som er tilsvarende av disse. Vi kan ta ledertrøya innenfor bioøkonomien, for vi har ressursene og råvaren rett utenfor stuedøra, og vi har allerede gode eksempler!

På Gjøvik har Hunton hentet tilbake produksjon fra utlandet, bygget en ny fabrikk og produserer blant annet trefiberisolasjon av norsk trevirke, som også gir et lavt klimafotavtrykk. Norsvin på Hamar jobber med å effektivisere utnyttelsen av nitrogen i kraftforet for å gi god ressursutnyttelse og mindre klimagassutslipp fra norsk svineproduksjon. I Kongsvingerregionen jobber Circle Scan med et sirkulærøkonomisk prosjekt som skal identifisere områder som kan gjøre bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen mer bærekraftig ved hjelp av sirkulærøkonomi. Fokuset rettes særlig mot å redusere avfallsmengder.

– En seriøs næringspolitikk må ha en plan for hvordan overgangen til en tid etter petroleumsnæringa skal skje, noe annet vil være uansvarlig. Derfor har SV lansert Grønn Ny Deal. Vi vet at naturen, landskapet, jord- og skogbruk, fjell og vann er Innlandets «grønne gull», sammen med god kompetanse på å forvalte disse ressursene. Derfor må dette også danne grunnlaget for framtidig vekst og nye arbeidsplasser, avslutter Fredlund.


Her kan du lese mer om hva Innlandet SV mener om verdiskaping.