Styrker Innlandet med 214 millioner kroner

Publisert av: elisabethamundsen Publisert: 08. desember 2021
Oppdatert: 08. desember 2021
Lesetid: ca. 3 min
I et fellesforslag til budsjett for Innlandet Fylkeskommune legger partiene SV, KrF, Pensjonistpartiet og MDG sine føringer for å bygge Innlandet for framtida. I fellesforslaget prioriterer partiene blant annet desentralisert utdanning, tannhelse, kultur og økt vedlikehold og drift på fylkesvegene.

– Dette er et budsjett som bygger Innlandet gjennom å legge til rette for at fylkeskommunen kan levere nødvendige tjenester og samtidig sikre en effektiv utnyttelse av fellesskapets midler og bidra til lokal og bærekraftig utvikling, sier Bjørnar Tollan Jordet som har holdt i dialogen med de andre partiene på vegne av SV. 

Tollan Jordet er særlig opptatt av at fylkeskommunen skal være en lagspiller for gode tiltak og initiativ som skjer i lokalsamfunnene: 
– Derfor skal vi legge til rette for enda mer fylkeskommunal tilstedeværelse og arbeidsplasser rundt om i Innlandet. Det bør være åpenbart at ved nyrekruttering skal det vurderes om stillingene kan lokaliseres utenfor fylkeshuset.

Budsjettet behandles i Innlandet fylkesting onsdag 8. desember. Du kan følge behandlingen direkte på innlandetfylke.no.

En klimavennlig transportsektor og ei framtidsretta næringstruktur

Som en av landets største vegeiere med over 7 000 kilometer fylkesveg, er partiene tydelige på at drift og vedlikehold av fylkesvegnettet må styrkes betydelig – og øker derfor budsjettramma med 40 millioner kroner. 
– Samtidig som vi styrker drift og vedlikehold må vi gjøre noe med belastningen på fylkesvegnettet, sier Mai Bakken som også er SVs representant i Utvalg for samferdsel, og fortsetter: 
– Kollektivtransporten er viktig i så måte. Jeg er glad for at SV fikk gjennomslag i forhandlinger med regjeringa om statsbudsjettet og at ramma ble økt med 500 millioner kroner for kollektivtransport. Vi styrker området ytterligere med 15 millioner kroner i 2022. Dette er jo også et godt klima- og miljøtiltak, slår hun fast.

God infrastruktur og gode ferdselsveger er viktig for næringslivet i Innlandet, og SV-gruppa har fullt fokus på å rigge fylkeskommunen slik at det kan skapes flere bærekraftige arbeidsplasser i hele fylket. Tollan Jordet understreker til innlandet.sv.no at om fylkeskommunen skal lykkes i å skape flere arbeidsplasser, må bedrifter og næringsliv ha tilgang til hjelpemiddelapparatet, og at en større fylkeskommunal tilstedeværelse ute i alle deler av fylket gjør at kjennskapen og bruken av gode støtteordninger vil øke. Næringsutvikling styrkes derfor også med 15 millioner kroner av samarbeidspartiene.

Utdanning og kultur gjennom hele livet

SV har i en årrekke ment at kultur gir livskvalitet og glede, og reverserer sammen med KrF, PP og MDG de smålige kuttene i kultur som er lagt frem fra fylkeskommunedirektøren. For partiene er det vesentlig at kulturstrategien for Innlandet følges opp og at vi får synliggjort Innlandets kulturliv både nasjonalt og internasjonalt. 
– I vårt budsjettforslag styrker vi særlig den kulturelle skolesekken (DKS) for barn og unge, men også den kulturelle spaserstokken for eldre, kan gruppeleder Hans Olav Lahlum fortelle. Han har frem til nylig representert SV i hovedutvalg for kultur. Nå er Lahlum å finne i hovedutvalg for utdanning.

– Det er i svært stor grad gjennom utdanning at vi legger grunnlag for gode liv, sier Hans Olav Lahlum og fortsetter: 
– Derfor er SV fornøyd med å få på plass et budsjettforslag som styrker overgangen mellom grunnskole og videregående, prioriterer elevtjenesten og helsesykepleierordningen, og samtidig innfører en enkel og gratis skolefrokost på samtlige videregående skoler. 

Han viser også til at de fire partiene prioriterer desentralisert utdanning. og i fellesskap slår fast at læringskvalitet og ikke økonomi skal ligge til grunn for utvikling av tilbudene videre.

Tannhelse

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten. Det tar partiene SV, KrF, Pensjonistpartiet og MDG på alvor. De gjeninnfører stabiliseringstillegget for tannleger og tannpleiere som tar jobb i distriktene for å sikre god rekruttering også i framtiden. 
– Vi har vært særlig opptatt av å få på plass igjen tannlegevaktordninga som AP og SP la ned i 2019, sier Tollan Jordet. Han legger også vekt på at barn og unge som av ulike årsaker har angst for tannbehandling skal få tilbud om hjelp i TOO-ordningen (tortur, overgrep og odontofobi) som i dag bare går ned til 18 år. 
– Vårt mål er at også barn og unge tidlig skal få sakkyndig hjelp til å håndtere sin angst knyttet til tannbehandling, fastslår Tollan Jordet.


Budsjettet behandles i Innlandet fylkesting onsdag 8. desember. Du kan følge behandlingen direkte på innlandetfylke.no.

Last ned hele forslaget fra SV, KrF, PP og MDG her