SV-gjennomslag i fylkesbudsjettet

Publisert av: E. Amundsen Publisert: 13. desember 2022
Oppdatert: 20. desember 2022
Lesetid: ca. 4 min
Innlandet SV legger fram fylkesbudsjett sammen med Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet.

Sammen sørger de seks partiene for styrking av fylkeskommunens kjerneoppgaver, ved å sikre midler til kompetanse, kollektiv, infrastruktur, kultur og tannhelse, og fortsette utviklingen av tjenestetilbud. 

– Vi bygger Innlandet i stedet for å bygge større fond. Vi sikrer utvikling i hele fylket og ivaretar en styrket sosial profil på budsjettet, forteller SVs representant i forhandlingene, Bjørnar Tollan Jordet. 

Fylkesleder Anne Lise Fredlund er glad for arbeidet og gjennomslagene Tollan Jordet og fylkestingsgruppa har sørget for. 
– Dette budsjettet har en klar sosial og grønn profil. Det viser at det er viktig med et sterkt SV i fylkestinget.

Budsjettet ble vedtatt på fylkestinget 13.–15. desember. Se opptak av møtet her.  

Fylkestingsrepresentant Bjørnar Tollan Jordet og fylkesleder anne Lise Fredlund.

Grønne SV-gjennomslag

Samarbeidet om budsjettet, fører til at busstilbudet i Innlandet opprettholdes. Det er viktig både for å kutte klimautslipp i fylket og for at det skal bli enklere for alle som ønsker det å velge kollektivt.
– Gjennom samarbeidet sikrer vi 100 millioner kroner til kollektivtransport i Innlandet. Dette sikrer viktige rutetilbud og legger grunnlaget for at flere kan velge kollektivt i fylket vårt, kan Tollan Jordet fortelle. 

Innlandet er et fylke med spredt bosetting, mye fritidsbebyggelse og store avstander – og mye av transporten i store deler av Innlandet vil fortsatt basere seg på privatbilisme. Derfor er det viktig å også sikre gode trafikksikre veier i hele Innlandet og prioritere strekninger der kollektivtransport og jernbane ikke er et alternativ. 
– Samarbeidspartiene stiller seg bak fylkeskommunedirektørens forslag om å styrke satsingen på fylkesveger, forteller Tollan Jordet. 

Det er også viktig for Fredlund:
– SV prioriterer trygge og gode hverdagsveier fordi folk skal komme trygt fram. Visjonen om null drepte og null hardt skadde på veiene i Innlandet forutsetter en tydelig prioritering av trafikksikkerhetstiltak.

Samarbeidspartiene skriver i budsjettforslaget at de er opptatt av at det skapes forutsigbarhet for Innlandssamfunnet, og at staten må ta sin del av ansvaret for å sikre ny bru på Tretten og utbedring av andre berørte bruer.

SV og samarbeidspartiene sikrer 100 millioner kroner til kollektivtransport i Innlandet.

Tydelig SV-stempel på utdanning og kompetanse

Tollan Jordet er godt fornøyd med gjennomslag for flere viktige SV-saker, og trekker fram utdanning og ungdom: 
– Vi satser på elevene og vil tilby gode utdanningsmuligheter i hele fylket. Og samtidig veit vi at det er viktig med rammene rundt undervisninga for at elevene skal ha mest mulig ut av skolehverdagen. Derfor satser vi på psykisk helse, viderefører ordningen med gratis skolefrokost og setter i gang forsøk med gratis bind og tamponger i videregående skole, forteller en stolt fylkestingsrepresentant. 

Fylkeslederen er glad for at de unge i fylket prioriteres i budsjettet. 
– Det er viktig at fylkeskommunen sørger for at ungdommene våre har det godt på skolen, så de får mulighet til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter. Elevene kommer på skolen med hele seg – og de skal møte en inkluderende skole med høy kvalitet, sier Fredlund, 

Gratis sanitærprodukter var en viktig sak for SV i forhandlingene, og fylkeslederen synes det er flott at Innlandet blir et av fylkene som innfører prøveordning på SV-initiativ.
– Ungdommen har selv bedt om at dette skal være gratis. Allerede i 2019 ville Ungdommens Fylkesting i Hedmark ha gratis bind- og tampongautomater på alle videregående skoler. Og det er en viktig kampsak for ungdomspartiet vårt, Sosialistisk Ungdom, sier Fredlund. 

Tilgjengelig tannhelsetilbud 

Det har vært vanskelig å rekruttere til tannklinikkene i fylket, og dermed utfordrende å tilby gode nok tilbud til innbyggerne. Derfor har det vært viktig for SV å få gode utredninger om ulike lokale løsninger og at forsøksordningen for rekruttering fortsetter til den skal evalueres.

Det har Tollan Jordet fått gehør for hos samarbeidspartiene. 
– Vi beholder stabiliseringstillegget for tannleger og tannpleiere som tar jobb i distriktene for å sikre god rekruttering også i framtiden. Ordningen kan ikke avvikles før vi har fått en evaluering av hvordan den har fungert, sier Tollan Jordet.

Det er også enighet om at det skal være mulig å utrede ulike løsninger tilpasset lokale forhold, for eksempel med ambulerende team som ivaretar både behovet for sterke fagmiljøer og et tilgjengelig tilbud for innbyggerne. 

Tannhelse er en av SVs kampsaker.

Kultur for alle 

Kultur blir også prioritert når SV får en hånd på roret i budsjettarbeidet. Det sørger for at Teater i Fjellregionen og Teater i Glåmdal fortsatt får støtte, kuttet til museene reverseres, viktige foreninger og organisasjoner beholder støtten og Den kulturelle skolesekken blir sikret midler. Det er SVs representant glad for: 
– Kulturen skaper fellesskap og ivaretar vår felles arv og historie. Det er viktig for oss at kulturtilbud er lett tilgjengelig så alle kan delta og oppleve kultur uavhengig av økonomi og bosted, sier Tollan Jordet.

Gode forhandlinger

De seks partiene har hatt gode forhandlinger for å komme fram til sitt felles budsjett. SVs forhandlingsleder roser samarbeidspartnerne for en god prosess:
– Vi har hatt et konstruktivt og ryddig samarbeid der vi er enige om det grunnleggende og har gitt hverandre rom til å ha gode drøftinger. Nå ser jeg fram til å få budsjettet vedtatt og se resultatene ute i bygdene og byene, sier Tollan Jordet. 

Fylkestingsgruppene til SV, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet.

Mer om fylkesbudsjettet

Det felles forslaget til budsjett behandles på fylkestinget 13.–15. desember. Følg møtet direkte her.    

Les mer om fylkesbudsjettet: 

Mer informasjon om budsjettet og økonomiplanen kan lastes ned på Innlandet fylkeskommunes nettside: innlandetfylke.no