Valgprogram Rendalen SV 2019–2023

Rendalen – en levende bygd med rettferdig fordeling

Her kan du laste ned hele valgprogrammet som PDF.

Det viktigste for oss er trygge og gode barne- og ungdomsår, grønn omstilling, livsmestring, mangfold og inkludering.

For å ha en trygg oppvekst trenger vi fortsatt barnehager og skoler som har både omsorg og undervisning av god kvalitet. Vi trenger miljøarbeidere inn i skolene som ikke skal erstatte de gode lærerressursene, men fokusere på mobbefrie skoler og gode sosiale ferdigheter. Vi vil tilby heldagsskoler slik at alle barn får lik tilgang til læring og øving.

Vi skal kjempe mot barnefattigdom gjennom å sikre bl.a. aktivitetskort, lav egenbetaling i barnehage og SFO, gratis måltid i skolen og ingen avkortning i barnetrygd ved sosialhjelp.

Vi skal sørge for hele faste stillinger for våre ansatte, det er en umulig oppgave for familieforsørgere å leve på en liten deltidsstilling.

Vi skal ta vare på Rendalens natur og arbeide for å redusere klimautslipp. Klimakrisen og tap av naturmangfold er utfordringer som skal løses i felleskap og ikke på bekostning av hverandre.

Landbruket skal gi økt selvforsyning og trygg matproduksjon. Det gir mat, arbeidsplasser og desentralisert bosetting. Rendalens primærnæring må sikres sine utmarksressurser.

Rendalen SV arbeider for et tjenestetilbud for eldre, pleietrengende og syke som så langt som mulig gir folk muligheter tilsvarende det de ville hatt uten spesielle behov for behandling, pleie og omsorg.

Vi skal følge opp arbeidet som er startet for fiberutbygging i hele kommunen slik at vi kan få flere desentraliserte arbeidsplasser og sikre at unge har et godt sted å komme tilbake til etter endt utdanning.

Kamp mot barnefattigdom

I dag vokser over 100.000 unger i Norge opp i fattige familier og antallet er økende. Noen av dem bor i Rendalen. Derfor er det viktig at Rendalen kommune fører en politikk for inkludering og omfordeling. Fast inntekt og stabilt arbeid er viktig for å bekjempe fattigdom, derfor må særlig unge som står uten arbeid og aktivitet følges tett opp. De seneste årene har flere sett seg nødt til å søke NAV om stønad til livsopphold, mange av dem er forelde og mange søker om supplerende stønad fordi annen inntekt ikke strekker til.

Rendalen SV vil prioritere:

Grønn omstilling

Vi trenger en kraftfull og offensiv miljøpolitikk. En kommune og et fylke som tar ansvar for å begrense utslippene av klimagasser og ødeleggelse av naturen, blir et samfunn med flere trygge og framtidsrettede arbeidsplasser, grønnere og mer moderne lokalsamfunn, lettere framkommelighet og en enklere hverdag for folk. Landbruket skal gi økt selvforsyning og trygg matproduksjon. Det gir mat, arbeidsplasser og desentralisert bosetting. Landbruket står også for verdifull kunnskapsformidling og næringen er en viktig tradisjonsbærer og kulturformidler.

Rendalen SV vil prioritere:

Mestring i livet

Rendalen SV vil ha et trygt samfunn som gir alle frihet og muligheter. Trygghet er den viktigste forutsetningen for god livskvalitet. Rendalen SV vil arbeide forebyggende mot alle fysiske og psykiske plager som gir redusert livskvalitet. Alle som mottar helsehjelp i livets alle faser skal være trygge på at de får riktig hjelp og god omsorg. Skolen skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, legge grunnlaget for livsmestring og bekjempe mobbing. Kunst og kultur gir folk rike opplevelser og muligheter til å utvikle innsikt og egne skapende evner. Et allsidig kulturliv er med på å gjøre Rendalen kommune til er godt sted å bo og feriere i, og kan gi grunnlag for utvikling av kulturbaserte næringer.

Rendalen SV vil prioritere:

Mangfold, likestilling og inkludering

Alle innbyggere i Rendalen skal være likestilte og ha like muligheter. Dårlig tilgjengelighet og manglende velferdstilbud fører fortsatt til diskriminering og ufrihet. Skal vi oppnå likestilling og frihet for alle må samfunnsskapte hindringer fjernes. Et flerkulturelt samfunn med et internasjonalt arbeids- og næringsliv er avhengig av forståelse og kunnskap om andre kulturer.

Rendalen SV vil prioritere: