Sel SV

Sel SV er et lokallag i Innlandet SV.

Årsmøte og nominasjonsmøte holdes 24. januar 2023.

Kontakt lokallaget

Leder: Anne-Brit Bismo
E-post: b-bism@online.no

Følg Sel SV på Facebook.

Kommunestyret

Sel SV har en representant i kommunestyret: Truls Gjefsen.

1. mai 2021

1. mai i corona-tid

Opprop for borna i Moria

Sel kommunestyre har slutta seg til aksjonen «Evakuer barna fra Moria nå» etter initiativ frå Sel SV. Les meir her

Lokallagets møter 2021

Valprogram 2019

Sel SV er eit lokallag av Sosialistisk Venstreparti, og arbeider i tråd med prinsipprogrammet og arbeidsprogrammet til partiet. Vi har for tida ein representant i kommunestyret.

Her kan du laste ned valprogrammet som PDF.

Miljø

Vi treng ein systemkritisk politikk for å nå målet om eit klimanøytralt samfunn.

Sel SV vil:

Distriktspolitikk

Kommuneøkonomien må styrkast, slik at kommunen kan utvikle best mogleg tenester og styrke lokaldemokratiet.

Sel SV vil:

Næring, jord- og skogbruk

Sel kommune må leggje til rette for å utnytte dei store ressursane innan landbruk, handverk og bioenergi.

Sel SV vil:

Sel SV vil:
hjelpe dei som ønskjer å starte, eventuelt leggje om, for eksempel innan industri og grøn omsorg
at miljøvenlege verksemder må få moglegheiter, støtte og rettleiing for å etablere seg og å utvikle seg
at dei som vil drive økologisk matproduksjon, må få støtte
at små berekraftige bruk må få tilleggsjord slik at det vert eit levande landbruk i framtida
at det vert satsa på fjellandbruk, som er viktig for å auke matproduksjonen.

Kommunen som arbeidsgjevar

Vi treng eit trygt og organisert arbeidsliv, der faste stillingar er hovudregelen.

Sel SV vil:

Helse og sosial tryggheit

Vi må arbeide for å utvikle helse- og sosialtenestene vidare. Vi vil kjempe for å sikre full finansiering av tenestene.

Sel SV vil:

Skule og barnehage

I tronge økonomiske tider er det viktig å finne gode løysingar som sikrar gode læringsmiljø og gode arbeidsvilkår for dei tilsette. Derfor støttar vi dei strukturendringane som er vedtekne i denne perioden.

Sel SV vil:

Samferdsel

God, trygg og miljøvenleg transport er viktig for levande bygder.

Sel SV vil:

Kultur

Kultur skapar trivsel og utvikling for innbyggjarane våre.

Sel SV vil:

EØS

EØS-avtalen har mange negative konsekvensar for Kommune-Noreg.

Sel SV vil:

Sel SVs Anne-Brit Bismo og Truls Gjefsen.