Sel SVs program 2019

Sel SV er eit lokallag av Sosialistisk Venstreparti, og arbeider i tråd med prinsipprogrammet og arbeidsprogrammet til partiet. Vi har for tida ein representant i kommunestyret.

Her kan du laste ned valprogrammet som PDF.

Miljø

Vi treng ein systemkritisk politikk for å nå målet om eit klimanøytralt samfunn.

Sel SV vil:

Distriktspolitikk

Kommuneøkonomien må styrkast, slik at kommunen kan utvikle best mogleg tenester og styrke lokaldemokratiet.

Sel SV vil:

Næring, jord- og skogbruk

Sel kommune må leggje til rette for å utnytte dei store ressursane innan landbruk, handverk og bioenergi.

Sel SV vil:

Sel SV vil:
hjelpe dei som ønskjer å starte, eventuelt leggje om, for eksempel innan industri og grøn omsorg
at miljøvenlege verksemder må få moglegheiter, støtte og rettleiing for å etablere seg og å utvikle seg
at dei som vil drive økologisk matproduksjon, må få støtte
at små berekraftige bruk må få tilleggsjord slik at det vert eit levande landbruk i framtida
at det vert satsa på fjellandbruk, som er viktig for å auke matproduksjonen.

Kommunen som arbeidsgjevar

Vi treng eit trygt og organisert arbeidsliv, der faste stillingar er hovudregelen.

Sel SV vil:

Helse og sosial tryggheit

Vi må arbeide for å utvikle helse- og sosialtenestene vidare. Vi vil kjempe for å sikre full finansiering av tenestene.

Sel SV vil:

Skule og barnehage

I tronge økonomiske tider er det viktig å finne gode løysingar som sikrar gode læringsmiljø og gode arbeidsvilkår for dei tilsette. Derfor støttar vi dei strukturendringane som er vedtekne i denne perioden.

Sel SV vil:

Samferdsel

God, trygg og miljøvenleg transport er viktig for levande bygder.

Sel SV vil:

Kultur

Kultur skapar trivsel og utvikling for innbyggjarane våre.

Sel SV vil:

EØS

EØS-avtalen har mange negative konsekvensar for Kommune-Noreg.

Sel SV vil:

Sel SVs Anne-Brit Bismo og Truls Gjefsen.