Sel kommune støtter opprop for borna i Moria

Sel kommunestyre har slutta seg til aksjonen "Evakuer barna fra Moria nå" etter initiativ frå Sel SV.

Sel kommunestyre ber om at Noreg skal vera ein pådrivar for at menneskerettane blir overhaldne i europeiske flyktningleirar, og at borns grunnleggande behov blir dekte. Vi ber om at statsministeren og utanriksministeren bidrar til å finne ei felles europeisk løysing på flyktningsituasjonen på dei greske øyene.

Sel kommunestyre ønskjer å vise solidaritet med flyktningane i Hellas, og sluttar seg derfor til oppropet «Evakuer barna fra Moria nå».

Det bur i dag 19.000 i flyktningleiren i Moria i Hellas, ein leir som var bygd for 3.000 flyktningar. Forholda i leiren er ikkje berre uakseptable og inhumane. Når korona-viruset rammar leiren, vil resultatet bli katastrofalt.

Hjelpearbeidarar beskriv forferdelige forhold, der det er behov for det meste: helsehjelp, adekvate stader å bu, vern mot regn, skikkeleg mat, psykologisk støtte, skulegang, sikkerheit og følelsen av eit liv. Dei beskriv òg spedborn som døyr av dehydrering og born ned i toårsalderen som driv med sjølvskading. Det har vore både sjølvmord og sjølvmordsforsøk blant born og unge som burde vore alt for små til å miste lysta til å leve.

Å akseptere desse umenneskelege forholda og lidingane det fører med seg i eit Europa der vi openbert har ressursane til å hindre dei, er eit stort svik mot borna i Moria. Det er òg eit svik mot dei ideala vi bygger samfunnet vårt på. Dette er ikkje Noreg verdig. Dette handlar om medmenneskelegheit og solidaritet med born som lid.