En næringspolitikk for framtida

Noen tror vi må skape mer for å dele. Det er ikke sant. Næringspolitikk er mer enn privat velstand, det er grunnlaget for framtidas arbeidsplasser og velferd. Innlandet skal skape mer med våre ressurser samtidig som vi fordeler mer rettferdig og tar vare på livsgrunnlaget vårt.

SV vil prioritere:

Industri og foredling

Vi er helt avhengig av en sterk industrisektor for å opprettholde velstand over tid. SV vil prioritere industrier som kan bidra til å redusere utslipp, sikre verdiskaping og skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnene og regionen.

Innlandet har mange spennende industrimiljø og bedrifter. Samtidig ser vi at en stor andel av ressursene våre transporteres ut av fylket for videreforedling og produktutvikling. Dette reduserer mulighetene i Innlandet og bidrar til økte utslipp gjennom mer transport. Innlandet SV vil føre en aktiv næringspolitikk som bygger opp under foredling av våre egne ressurser. Vi skal utvikle mer helhetlige verdikjeder i Innlandet, og sikre at en større andel av ressursene fra jordbruket og skogbruket videreforedles til ferdige produkter hos oss. Slik skaper vi flere arbeidsplasser og grobunn for framtidig bosetting.  

Entreprenørskap og innovasjon

Nye produkter og nye bedrifter skapes oftest som avleggere av eksisterende bedrifters markedskunnskap og kompetanse. Samtidig skal det legges til rette for at folk kan skape sin egen arbeidsplass. Entreprenørskap og innovasjon er viktig om vi skal nå målet om arbeid til alle og et bærekraftig næringsliv.

Ombruk og å redusere forbruket av verdens ressurser er både god økonomisk politikk, viktig for klimaet og billigere for hver og en av oss. Vi må stille krav om høyere kvalitet på varer og tjenester, stimulere til gode ombruksordninger og sikre at det lønner seg å handle lokalt. Reduksjon i transport og overforbruk gir reduserte klimautslipp og grunnlag for bærekraftig forvaltning av våre naturressurser.  

Reiseliv og deltidsinnbyggere  

Innlandet er det største hyttefylket og har kommuner med store og viktige beite-, natur og friluftareal. Deltidsinnbyggere og reiseliv utgjør en stor del av verdiskapingen i Innlandet, men har også mange negative konsekvenser. Hyttene som blir bygd i dag er dyrere, større, og har større klimaavtrykk enn før. Vi har allerede rundt en halv million fritidsboliger i Norge, og bygging av flere bør begrenses kraftig av hensyn til klima og miljø.