Et fellesskap

Vi er alle likeverdige og skal ha like muligheter i livet. Til tross for det vet vi at en rekke samfunnsforhold gjør at det fortsatt eksisterer diskriminering blant oss. Diskrimineringen være usynlig for majoriteten av oss, men tar friheten fra mennesker som rammes. 

SV vil prioritere: 

Levende fellesskap for alle

Alle mennesker er likeverdige uansett kjønn, hudfarge, seksuell legning, religion, alder, etnisitet eller funksjonsevne. I et likestilt og fritt samfunn må vi fjerne alle samfunnskapte hindringer og sikre at alle kan delta fullt ut i fellesskapet. Vi har ulike tradisjoner, kulturer og religion, og ofte våger vi ikke å snakke om utfordringene og mulighetene dette gir. Et levende fellesskap trenger flere arenaer der vi med respekt og toleranse kan utforske og utfordre hverandre, uten berøringsangst og frykt for å krenke. 

Diskriminering og rasisme skal bekjempes. 

Vi skal alle være del av et stort fellesskap i Innlandet. Vi skal føle oss hjemme i lokalsamfunnet vårt. Vi er avhengig av at alle bidrar med det de kan, og at færre står utenfor samfunnslivet. Isolasjon og ensomhet er en trussel mot fellesskapet og enkeltmenneskets verdighet. Frivillig sektor, næringsliv, det offentlig og hver og en av oss har et ansvar for å bidra til at vi har et mangfoldig og inkluderende samfunn.

Frafallet fra organisert aktivitet i ungdomstiden øker. Dette er en sårbar tid, og bortfall av den byggende og forebyggende effekten av å delta i felleskap med gode verdier er kritisk for mange unge.  

Innlandet SV skal jobbe for at fylkeskommunen skal etablere møteplasser for ungdommer på tvers av kommuner.

Alle kan bidra

Mange som står utenfor arbeids- og samfunnsliv har store ressurser som vi trenger i årene som kommer. Gjennom å bruke mer ressurser på å avdekke hva den enkelte er god på kan vi sette hver og en av oss i stand til å bidra med våre evner og vår kompetanse. Mange flyktninger er en stor ressurs for lokalsamfunnet, men vi er for dårlig til å ta i bruk disse ressursene. Vi må alle ta større ansvar for å sikre inkludering, integrering og tilhørighet. Ved å ikke bruke ressursen som flyktninger er, gjør vi flere avhengig av sosialhjelp i stede for å sette den enkelte i stand til å ta hånd om eget liv. Framtidas velferd er avhengig av at vi hjelper flere til å bli selvberget. Det sikrer at flere av oss bidrar i arbeidslivet og at vi har tilstrekkelig kapasitet i velferden til å ivareta de av oss med hjelpebehov.