Idrett og friluftsliv

Idrett og friluftsliv gir positive opplevelser, økt livsutfoldelse og er viktig for folkehelsa. Alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett, fritidsaktiviteter og nyte naturen.

SV vil prioritere:

SV er spesielt opptatt av breddeidrettens kår, fordi idretten kan bidra til sosial utjevning, integrering og er viktig for folkehelsen. Idretten skal sikre at alle barn og unge har tilgang til et mangfold av aktiviteter uavhengig av foreldrenes betalingsevne. God breddeidrett og toppidrett er avhengig av hverandre. Toppidretten gir gode forbilder, gode felles opplevelser og er drivende for å utvikle hele idretten videre.

Friluftsliv er en kilde til livskvalitet, rekreasjon og bedre folkehelse. Gode frilufts-opplevelser øker forståelsen for at vi må verne om naturen, og er en viktig ressurs for næringslivet i mange kommuner. SV vil arbeide for at alle skal ha tilgang til et aktivt friluftsliv, gjennom å hegne om allemannsretten som sikrer alle fri adgang til utmark og retten til fri ferdsel på naturens premisser. SV ønsker ikke utvidet adgang til motorferdsel i utmark.