Internasjonalt arbeid

Innlandet er en del av verden, og vi som bor her må forholde oss til en stadig mer internasjonal hverdag. Derfor mener SV at vi må engasjere oss i dette og ta et globalt samfunnsansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling.

SV vil prioritere:

Det er viktig å gi ungdom god kompetanse i språk, kulturforståelse og interkulturell kommunikasjon. SV vil ha økt satsing på Internasjonalt servicekontor som gir lærlinger i Innlandet mulighet til å ta tre måneder av læretiden i utlandet. Slik kan lærlingen øke sin faglige kompetanse gjennom å praktisere sitt fag i et annet land og under andre forutsetninger.  

Samarbeid

Sosial rettferdighet og bærekraftig utvikling er viktig for oss. Derfor vil SV at fylkeskommunen skal dele kunnskap og erfaringer med land som har behov for det. Vi forutsetter at disse landene er demokratiske og oppfyller grunnleggende krav til menneskerettigheter. SV vil arbeide for at Innlandet fylkeskommune slutter seg til ICANs kampanje for at Norge ratifiserer FNs atomvåpenforbud.   

Vi vil øke antallet internasjonale prosjekter Innlandet deltar i, særlig der det knyttes opp mot arbeid for miljøvern og utvikling av grønnere teknologi.

Vi har mye å hente på internasjonale samarbeidspartnere og kontakt med overnasjonale organisasjoner. SV vil bidra til utvikling av samfunnslivet og næringslivet ved å legge til rette for økt internasjonalisering i næringsliv og kommuner. Mange kommune- og fylkestingssaker påvirkes av EØS-samarbeidet. Det er derfor viktig at vi har internasjonal kompetanse til å møte disse utfordringene. 

Et aktivt internasjonalt engasjement forutsetter også deltakelse i europeiske organisasjoner. Fylkeskommunen skal være en aktiv medeier og bruker av Osloregionens Europakontor og ha deltagelse i Østlandssamarbeidets internasjonale arbeid.