Internasjonalt arbeid

Samfunnet endres i raskt tempo som en konsekvens av globaliseringen og internasjonaliseringen. Innlandet er en del av verden, og våre innbyggere forholder seg til en stadig økende globalisert hverdag. Derfor vil SV at fylkeskommunen i samhandling med Innlandets kommuner, nærings- og samfunnsliv skal engasjere seg i internasjonalt arbeid og ta et globalt samfunnsansvar som bidrar til en bærekraftig utvikling.

SV vil prioritere:

SV vil at Innlandet fylkeskommune skal ta et globalt samfunnsansvar gjennom å bidra til demokrati, sosial rettferdighet og bærekraftig utvikling gjennom å dele kunnskap og erfaringer med land som har behov for det.

Ungdom er nøkkelen til at Innlandet skal ha levedyktige samfunn i fremtiden. Det er en forutsetning at de kan arbeide på internasjonale arenaer for å lykkes i en globalisert verden. Å gi ungdom kompetanse innen språk, kulturforståelse, internasjonal politikk og interkulturell kommunikasjon er avgjørende for fremtidig vekst. IB-klasser er et godt eksempel på dette og bør tilbys på flere videregående skoler. SV vil ha en videre satsing på Internasjonalt servicekontor som gir lærlinger i Innlandet mulighet til å ta tre måneder av læretiden i utlandet. Slik kan lærlingen øke sin faglige kompetanse gjennom å praktisere sitt fag i et annet land og under andre forutsetninger enn i Norge.

Internasjonale samarbeidspartnere og engasjement

Innlandet har mye å hente på internasjonale samarbeidspartnere og kontakt med overnasjonale organisasjoner. SV vil bidra til utvikling av samfunnslivet og næringslivet ved å legge til rette for kompetanseoppbygning og søkerkompetanse.

Et aktivt internasjonalt engasjement forutsetter deltakelse i europeiske organisasjoner, Fylkeskommunen skal være en aktiv medeier og bruker av Osloregionens Europakontor og ha deltagelse i østlandssamarbeidets internasjonale arbeid.

Mange beslutninger fattet i ulike internasjonale sammenhenger har også innflytelse på innbyggerne i vårt fylke. 60- 70 % av kommune- og fylkestingssaker berøres av EØS-samarbeidet. Det er viktig at fylket har internasjonal kompetanse til å møte disse utfordringene. SV er mot norsk medlemskap i EU, og vil motarbeide innføring av EU-direktiver som svekker arbeidstakeres stilling.