Kultur

Kultur og kulturelle aktiviteter kan gi gode opplevelser både som passiv og aktiv deltaker. Kultur kan viske ut grenser mellom oss som ulike mennesker, og gi verdifulle bidrag til inkluderende miljøer/samfunn.

SV vil prioritere: 

Kultur for alle

Det å kunne få oppleve kultur i hele Innlandet er med på å legge grunnlaget for livskvalitet og bosetting. SV vil særlig satse på kultur for de yngre, gjennom Ung Kultur Møtes og Den kulturelle skolesekken, og sikre midler til mer aktiviteter og tilbud til eldre gjennom Den kulturelle spaserstokken. 

Vi vil sikre at alle har mulighet til å oppleve kultur uavhengig av bosted, alder, økonomi og funksjonsevne. Møtet mellom det lokale kulturlivet og turnévirksomhet danner grunnlaget for innovasjon og nye opplevelser.

Mangfoldig

Innlandet har mange fortrinn innenfor kultur. Film, musikk, dans, teater, museer, kunst og litteratur har alle en naturlig plass i fylket vårt, og det er viktig at vi sikrer finansiering av profesjonell og frivillig kultur. Mangfoldet innen kulturen kommer ikke av seg selv, vi må sammen skape den. En kommersialisering av kultur vil stenge mange ute og gjøre det vanskeligere for kulturlivet å tilby gode opplevelser. Både frivillighet og kulturentreprenører er avhengig av at det offentlige er en aktiv samarbeidspartner, som bidrar samtidig som man ivaretar kulturen sin frihet og egenverdi.

Bibliotek

Biblioteket skal gi alle et gratis og lett tilgjengelig tilbud om kunnskap og opplevelse, og er en viktig arena for integrering og inkludering. Tilgang på informasjon er viktig for et reelt demokrati og like muligheter for alle. SV vil styrke fylkesbiblioteket og satse på samarbeid og utvikling i samhandling med folkebibliotekene for å nå nye brukergrupper. Bokbussen som sprer leselyst og leseglede gjennom aktiv litteraturformidling må videreutvikles.

Kulturarv

Vi må lære mer om egen fortid for å kunne skape ei god framtid. Gjennom å aktivt ta vare på kulturarven vår tar vi både vare på den felles arven vår og vi minner oss selv på tradisjoner og det som har formet oss. 

Nasjonale minoriteter, sørsamisk kultur og verdensarv må løftes tydeligere fram som stolthetsfaktorer i Innlandet.