Kunnskap og utdanning

Utdanning til alle er nøkkelen til et godt samfunn. Uavhengig av hvem du er og hvor du bor skal utdanningstilbudet i fylket gi alle like muligheter. Dette kan bare skje gjennom en sterk offentlig fellesskole som sikrer alle kunnskap og ferdigheter for å mestre livet. Skolen skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, legge grunnlaget for livsmestring og bekjempe mobbing. For å sikre like muligheter til utdanning må samarbeidet mellom fylkeskommune og kommunene styrkes slik at hele opplæringsløpet ses under ett.

SV vil prioritere:

• Et yrkesfagløft gjennom læreplassgaranti og mer praksisnær opplæring.
• Styrket samarbeid med kommunene om det 13-årige skoleløpet.
• Å legge til rette for livslang læring.

Videregående opplæring

Videregående opplæring er viktig både for den enkelte elev, og for næringslivet som trenger faglært arbeidskraft. SV har som mål at alle elever i videregående opplæring skal fullføre sin utdanning. Vi vil styrke yrkesfaglig opplæring gjennom investering i undervisningsmateriell, sterkere yrkesretting og mer praksisnær opplæring. Samarbeid mellom skole og arbeidsliv er viktig for et helhetlig fireårig opplæringsløp og for å få innsikt i arbeidslivets behov for kompetanse, både på kort og lang sikt. Fylkeskommunen skal være aktiv pådriver for å sikre nødvendige læreplasser i både privat og offentlig sektor slik at lærlinger får nødvendig opplæring og bistand.

Alle barn og unge i Innlandet skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer for deltagelse i samfunns- og arbeidsliv. SV vil sikre en samordnet innsats mellom fylkeskommune og kommuner som sikrer at faglige resultater i grunnskolen heves og motvirker frafall i den videregående opplæringen.

Videregående opplæring skal legge til rette for at elever og lærlinger får oppnådd sitt fulle potensiale både faglig og sosialt. Skolens og lærebedriftenes utfordring ligger i å skape en inkluderende opplæring som lar hver enkelt elev og lærling få utvikle seg i tråd med sine evner og interesser. Videregående skoler og lærebedrifter skal ha høy kvalitet på opplæringen og et variert faglig tilbud. Gjennom avtalefestet koordinering av linjetilbud på tvers av fylkesgrenser skal alle elever sikres adgang til skoleplass i sitt nærområde.

De videregående skolene skal utvikles i tråd med det lokale nærings- og arbeidslivets behov. Sammen med dyktige, kreative og engasjerte lærere skal kvaliteten på utdanningen heves ytterligere. Vi vil rekruttere, motivere og beholde gode lærere og utvikle fleksible ordninger for videreutdanning, studiepermisjon og hospiteringsordninger. SV vil frigjøre lærernes tid til undervisning og oppfølging av hver enkelt elev gjennom avbyråkratisering av lærerrollen.

Lærertettheten skal økes fordi gode relasjoner mellom elev og lærer er viktig. Færre elever pr. lærer gir økt læring til både faglig sterke og svake elever.

Språklig mangfold er en ressurs for framtida. SV ønsker å fremme flerspråklighet i Innlandet gjennom en økt satsning på språkopplæring i skolen. Bokmål, nynorsk og samisk, samt andre- og tredjespråksopplæring og tegnspråk, skal ha en naturlig plass i det 13-årige skoleløpet. Minoritetsspråklige elever må sikres en god opplæring i både morsmål og norsk.

Elevtjenesten

Alle elever skal oppleve at det er trygt å gå på skolen. Mobbing, seksuell trakassering, rasisme, trusler og vold skal ikke tolereres. Alle skoler bør ha minst en miljøarbeider som skal forebygge og følge opp sosiale problemer.

Skolehelsetjenesten er svært viktig for elevene. Alle skoler skal ha et godt helsetilbud hvor det er lett for ungdommene å få hjelp og råd. Rådgivningstjenesten skal gi elevene et godt grunnlag for å ta bevisste valg om sin utdanning og karriere. SV vil jobbe for at elevtjenesten skal være tilgjengelig for elevene på hver skole, og at det skal være et godt samarbeid med NAV og kommunale tjenester i oppfølging av spesielt utsatt ungdom. Tiltak som for eksempel flere praksisplasser, varig tilrettelagt arbeid og pøbelprosjekt kan være gode løsninger. Ungdomsretten til utdanning sikrer unge rett til opplæring. SV kjemper for at alle ungdommer skal bli kvalifisert for arbeidslivet. Det er viktig at retten også omfatter asylsøkere og flyktninger for å sikre en vei inn i videre studier og arbeidsliv.

Fagskole, folkehøyskole og høyere utdanning

Et bredt studietilbud på folkehøgskoler, fagskoler, høyskole og universitet er viktig for fylkets ungdommer, og for voksne som ønsker å utvikle kompetanse i eget fylke. For næringslivet og offentlig sektor som trenger kompetent arbeidskraft, er det viktig å videreutvikle denne delen av høyere utdanning. Innlandet er et av landets fremste fylker når det gjelder voksnes læring. Det er svært viktig å kunne videreføre dette, og gi utdanning der vi bor og arbeider. SV vil legge enda bedre til rette for livslang læring.

Læring for voksne

Innlandet skal være et av de fremste fylkene når det gjelder læring for voksne. Gjennom Karriere Innlandet vil SV gi utdanning til folk der de bor og arbeider.