Kunnskap og utdanning

Vi skal lære hele livet. Enten vi er unge eller gamle skal vi ha mulighet til å lære mer, nær der vi bor. Kunnskap gir oss mulighet til å styre eget liv, styrke plassen der vi bor, og utvikler oss som menneske. Lokalsamfunn og bedrifter uten tilgang på kompetanse går i stå.

SV vil prioritere:

Kvalitet i skolen 

Innlandet skal ha gode videregående skoler av høy kvalitet. Det stiller høye krav til kvalitet for både elevene, ansatte og lokalsamfunn. SV vil sikre at flest mulig får fag-/svennebrev eller generell studiekompetanse. Derfor vil vi at fylkeskommunen skal samarbeide med næringsliv og kommuner for å få nok læreplasser. De som trenger ekstra tid på å fullføre utdanningsløp skal ha flere muligheter for å få en utdanning. Formell kompetanse er inngangsbilletten i arbeidslivet og et grunnlag for personlig utvikling for den enkelte. 

SV vil ha desentraliserte tilbud i hele fylket som sikrer at alle har like gode muligheter uavhengig av om de bor i by eller distrikt. Gjennom å knytte mer av utdanningstilbud som tilbys til arbeidsmarked i regionene skaper vi en mer relevant skolehverdag, og vi legger til rette for å ta i bruk ressursgrunnlaget lokalt. Et bredt utdanningstilbud skal ikke bare bidra til å sikre at arbeidslivet sine behov tilfredsstilles, men også sikre at den enkelte får utvikle seg etter egne ønsker og evner. Utdanning gir oss mer enn kunnskap, det gir livet mening og vi får verktøyene til å bygge vårt eget liv.

Gode relasjoner mellom elev og lærer er avgjørende for læring. Vi må rekruttere og beholde gode og kvalifiserte lærere. Skjemaer og tester skal brukes til å fremme læring og sosial utvikling, ikke unødvendig dokumentasjon. SV vil frigjøre mer av lærerens tid til undervisning og oppfølging av elever gjennom å avbyråkratisere lærerrollen. Kontaktlærerresursen bør økes slik at alle kontaktlærere kan utøve sin rolle på best mulig måte for sine kontaktelever.

Vi trenger ulik kompetanse i framtida. For mange ungdommer blir presset inn i et statusjag hvor tittel og lønn er de eneste målene i livet. SV vil høyne statusen på all utdanning og sikre at flere utvikler seg ut ifra eget ønske og etter egne evner. Hver og en av oss skal oppleve aksept og anerkjennelse for den vi er og det vi gjør.

Elevtjenesten

Mange unge lever under et enormt press, både faglig og sosialt. For å hjelpe ungdommen vår i en krevende livsfase vil SV styrke elevtjenester med både faglige og sosiale rådgivningstjenester. Innlandet SV vil jobbe for at skolehelsetjenesten er tilgjengelig for barn og unge hver dag på alle skoler. Flere yrkesgrupper kan også bistå i å sikre at elevene våre får en god hverdag og SV vil åpne skolen for disse.

Seksualundervisning

Voldtekt og seksuell trakassering er utbredt i samfunnet. Seksualundervisning er viktig for å hindre dette. Seksualitetsundervisninga må var mye mer variert enn i dag. Det er viktig å ikke bare fokusere på det negative ved sex, men å skape en positiv arena lære om utforskning, nytelse, relasjonsbygging og kjærlighet. Seksualitetsundervisninga skal være for alle, også skeive. SV vil styrke rosa kompetanse blant lærere og i skolehelsetjenesten, og ønsker å opprette et regionalt helsesenter for kjønn og seksualitet for ungdom i Innlandet. 

Avgangsmarkering

Russetiden har utviklet seg til en avgangsmarkering som i ytterste konsekvens innebærer en langvarig utestengelse fra sosialt fellesskap, krenkelser og overdrevet risikofylt rusmiddelbruk. En treårig oppbygging mot den ultimate avslutning av 13 års utdanning bidrar til at mange tar med seg opplevelser de skulle vært foruten, og dårligere karakterer.  SV vil bidra til at det utvikles en avgangsmarkering hvor skoleeier tar ansvar for å samarbeide elevene, foresatte, vertskommuner og andre som naturlig hører med. SV vil frigjøre elevene på videregående skole fra kyniske markedsaktører som i dag sterkt definerer russetidens form og innhold.  

Fagskole, Mesterbrev, høgskole og universitet

Innlandet har mange institusjoner for høyere utdanning. Dette er viktig for å sikre tilgang på kunnskap og forskning. SV vil jobbe for at alle høyere utdanningsinstitusjoner får vokse og tilby enda flere og mer varierte utdanningsmuligheter. Vi skal bli det ledende fylket på allsidig høyere utdanning med kvalitet.

Læring for voksne 

Karrieresenterne våre i Innlandet gir desentralisert tilbud til karriereveiledning, voksenopplæring og etter- og videreutdanning. SV vil sikre at disse tilbudene blir kjent for enda flere slik at vi kan tilby læring hele livet. Et tett samarbeid med arbeidslivet gir oss muligheten til å hjelpe flere inn i jobb der de bor og sikrer at man kan ta utdanning uten å flytte. 

Studie- og høgskolesentre bidrar til viktig utdanning som er desentralisert og målrettet mot næringslivet og offentlig sektors behov. Fylkeskommunen må bidra til å beholde og utvikle infrastrukturen for utdanning i Innlandet.

Innlandet SV vil inkludere arbeidsinnvandrere og deres ektefeller i det helhetlige integreringsarbeidet for å hindre sosial dumping og utenforskap, samt gi dem muligheten til kompetanseheving etter behov.