Landbruk

Vi har et felles ansvar for å sette jordbruket i stand til å styrke og innfri samfunnsoppdraget med matvareberedskap og økt selvforsyningsgrad i Norge. For å oppnå dette må det gjøres lønnsomt å bruke mer av våre egne areal til dyrking, mer av utmarka må brukes til beiting og vi må redusere avhengigheten av importert kraftfor. 

SV vil prioritere:

Sentraliseringen av landet skader jordbruket. Vi må stoppe nedgangen i antall gårdsbruk. Selv om det totale jordbruksarealet øker, ser vi at den beste matjorda stadig blir bygd ned. SV vil ha et sterkt jordvern som ivaretar at den beste matjorda ikke blir bygd ned. Samtidig må vi på en bærekraftig måte øke produksjonen på dagens areal. Skal vi ha nok areal til å produsere den maten både vi og verden trenger framover, må vi evne å ta i bruk mer av utmarksressursene og å sikre økt beiting. 

Selvforsyning

SV forventer en forpliktende opptrappingsplan for norsk landbruk som sikrer at Norge minimum når en selvforsyningsgrad på 50% innen 2026. Det må sikres at bruk av dyrket mark og utmark blir lønnsomt slik at vi ivaretar ressursgrunnlaget i jordbruket. Tilskuddsordninger må vris til å støtte opp under produksjon som baserer seg på gården sitt eget ressursgrunnlag, samt hindrer nedbygging av matjord. 

SV vil bort fra volumfokuserte tilskudd. Krav til ombygging og investering må tilpasses til ulike størrelser på bruk. Jordbruket er en vesentlig del av løsningen på klimakrisen. Vi må stimulere og gis tilskudd slik at jordbruket både når egne klimamål og gjennomfører nødvendige klimatilpasninger. Innlandet SV ønsker å styrke Bionova og regionalt miljøprogram (RPM) for å nå disse.  

Det er en forutsetning for jordbruk og dyrevelferd i Innlandet at vi har en kunnskapsbasert og forutsigbar forvaltning av rovvilt. Konfliktdempende tiltak må styrkes.

Velferdsordninger

Velferdsordninger og beredskap i jordbruket må styrkes slik at den følger samfunnsutviklingen. Bondens arbeidsvilkår krever at det satses mer på rådgivningstjenester, psykisk helse, velferdstjenester og forebyggende arbeid. Samarbeid og gode nettverk gir trygghet og styrke i et yrke som ofte kan være ensomt. Det er også viktig at det er god tilgjengelighet på veterinær for produksjonsdyr /husdyr.

Skogbruk

Skogen er sentral i det grønne skiftet fra sorte til grønne karboner. Riktig bruk av skogen kan gi store klimagevinster og skape mange av arbeidsplasser. Skogbruk og trebearbeidende industri er viktige næringer for mange lokalsamfunn og for samfunnet som helhet. Skogen er fornybar, lagrer CO2 og er et viktig bidrag til å erstatte fossil energi. SVs skogpolitikk vil ivareta naturmangfoldet, lagre karbon og gjennom økt foredlingsgrad på trevirke bidra til å skape mange nye arbeidsplasser og sikre ressurstilgangen for trevirke for framtida.