Landbruk

Innlandet er landets største landbruksfylke. Landbruket skal gi økt selvforsyning og trygg matproduksjon. Landbruket gir mat, arbeidsplasser og desentralisert bosetting. Landbruket står for verdifull kunnskapsformidling, og næringen er en viktig tradisjonsbærer og kulturformidler.

SV vil prioritere:

Landbruket i Innlandet har variert struktur med hensyn til størrelse på bruksenheter og produksjon. Stor variasjon er et gode i møtet med et våtere og villere klima. Det gir større rom for omstilling. For SV er det viktig at jordbrukseiendom ikke samles på noen få hender, men at jordbruksjorda eies av den enkelte bonde. Matjord er en begrenset ressurs. I tillegg til å ta vare på matjorda er det viktig å legge godt til rette for at fylkets store utmarksressurser kan utnyttes enda bedre enn i dag. Dette forutsetter en rovdyrpolitikk som lar seg forene med økt bruk av utmarksbeite.

SV vil videreutvikle landbruksutdanninga på Jønsberg, Lena-Valle, Storsteigen og Solør videregående skole og etablere et forpliktende samarbeid med landbrukets forskningsstasjoner. Dette er særlig viktig for å møte utfordringene som følge av klimaendringer. SV ønsker en naturlig, ikke genmanipulert matproduksjon og et etisk, bærekraftig husdyrhold.

Forholdene må legges til rette for de stadig flere som ønsker å arbeide som deltidsbønder ved siden av annet arbeid. Det må også legges bedre til rette for tilleggs- og nisjenæringer. Det gir mangfold i næringa og distriktspolitikken. Tilleggs– og nisjenæringer er avhengig av tilstrekkelig lønnsomhet i de tradisjonelle produksjonene.

SV vil sikre en spredt og variert matproduksjon i hele Innlandet der korn og grønnsaker dyrkes i de beste områdene og grasbasert produksjon som melkeproduksjon, storfekjøtt og sauehold styrkes der klima og topografi er mest gunstig for grovfor og det er god tilgang på utmarksbeite. SV vil sikre gode vilkår for reindriftsnæringen som bidrar til å bygge ned konflikten med øvrig beitenæring. Gjennom å styrke samvirkeorganisasjonenes regulering av matvaremarkedet sikres bonden lik pris over hele landet for sine varer og forbrukeren får tilgang til rene og trygge norske matvarer. SV vil være en pådriver for å lette salget av kortreist mat.