Natur, klima og miljø 

Framtida krever at vi forstår naturen og klimaet bedre. Innlandet skal ta en ledende posisjon i det grønne skiftet og sirkulærøkonomien, og omstille seg til bruk av fornybar energi. Det handler om å forvalte naturressursene på en bærekraftig måte og skape nye arbeidsplasser.

SV vil prioritere:

Klart vi må ta ansvar

Klimaendringene er menneskeskapte, og de er vår tids største utfordring SV vil gjøre det enklere å ta ansvar for egen og kommende generasjoner sin framtid. SV vil ha en bærekraftig arealforvaltning som ivaretar naturen og naturens rettsvern. I fellesskap kan vi bygge framtidas samfunn som løser klimaproblemene. 

SV vil at fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver og bruke høringssvar for å ivareta klimakutt i stat og kommune. For å få ned ressursforbruket, må vi bygge videre på naturkvalitetene og fortrinnene våre i Innlandet. Et koordinert og samordnet samarbeid mellom staten, Innlandet fylkeskommune og kommunene, organisasjoner og næringslivet må på plass for å få dette til. Løsningene på klimakrisen forutsetter internasjonale avtaler og samarbeid. 

Innlandet har muligheten til å bli uavhengig av fossile energikilder. Vi må stanse utslipp av miljøgifter og forsøpling av naturen vår. Sirkulærøkonomien handler om å gjøre folk i stand til å bruke ressurser om igjen i stedet for å skape et høyere forbruk. 

Naturen er under press av inngrep og nedbygging. Arealnøytralitet innebærer at vi fortetter og bruker arealer vi allerede har bygd ned i stedet for å bygge ned natur. Naturen er avgjørende for det biologiske mangfoldet. Utbygging av ny infrastruktur og hytter er en trussel mot livsgrunnlaget vårt.

Kraft og energi

Høye strømpriser og et uforutsigbart kraftmarked har gitt store utfordringer i hverdagen. Folk sliter med å betale stadig høyere regninger og næringslivet merker nedgang i oppdrag. Arbeidsplasser er truet og framtida oppleves som usikker. 

En av løsningene på denne krisen er en sterkere politisk styring av kraft og energi. SV vil sikre at vi produserer og eier mer fornybar energi i fellesskap. Dette kan ikke gjøres med en massiv utbygging av sårbar og inngrepsfri natur. 

SV vil at fylkeskommunen, kommunene og kraftselskapene i samarbeid ser på hvilke områder i Innlandet som kan produsere mer energi der vi allerede har gjort inngrep og bygd kraftlinjer. Vi vil ikke åpne for vindkraft eller annen utbygging i inngrepsfri natur. 

Energisparing og energieffektivisering er avgjørende for at vi skal bli en del av det grønne skiftet. Opprusting av eksisterende kraftanlegg må gjøres mer lønnsomt. SV mener at vanlige folk sitt strømforbruk må bli billigere og prisene mer forutsigbare. Ren energi er også et konkurransefortrinn for norsk industri og næringsliv. Slik skal det fortsatt være. SV vil at Innlandet tar en ledende posisjon i omstilling til, bruk og produksjon av fornybar energi.

Innlandet har store bioressurser fra jord og skog som kan erstatte fossil energi og energikrevende byggematerialer. Fra matavfall og annet avfall fra jordbruket kan det produseres biogass. Ved å erstatte stål og betong med trevirke, reduserer vi energibruken ved framstillingen av materialene og binder CO2 i bygget.

Vannforvaltning

Det er viktig at vi sikrer naturens evne til å håndtere flom- og skredfare, og sørge for at alle har god vannkvalitet. Derfor er det viktig å sikre gode flomveier i bekker og elver og gode overvannsløsninger i tettstedene ved både utbygging og vedlikehold. Forbudet mot nedbygging av myr vil SV praktisere strengt, og vi vil bidra til restaurering av våtmark og gjenåpning av flomsletter.