Trygghet og helse

Et trygt samfunn som sikrer oss frihet og muligheter er forutsetningen for god livskvalitet. Vi må jobbe mer forebyggende for å unngå fysiske og psykiske plager. Og vi skal være trygge på at hjelpen er nær når vi trenger den. 

SV vil prioritere:

Vi kan ikke ha et samfunn med helsemessige forskjeller basert på sosial klasse, kjønn og etnisk bakgrunn. SV vil ha et offentlig helsevesen som er tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted og økonomi. SV vil minimalisere bruken av anbud og kjøp av tjenester fra kommersielle helsebedrifter, og i stedet utvikle samarbeid med tilbud drevet med ideelle formål. Slik skaper vi et rettferdig og fremtidsrettet helsevesen.

SV vil avskaffe foretaksmodellen for sykehus og sikre at sykehusene drives for å behandle og ta vare på folk. Sykehus er helse, ikke bedriftsøkonomi.

Folkehelse

Forebygging for å unngå fysiske og psykiske plager, deltagelse i samfunnsliv og trygghet i hverdagen er alle elementer i ei god folkehelse. Å tenke helhet gir oss mulighet for å ta vare på hverandre og oss selv. Fylkeskommunen har et ansvar for at vi sammen skaper et mer inkluderende samfunn, hvor flere kan leve gode liv og ta gode og selvstendige valg om egen helse. SV vil styrke fylkeskommunens koordinerende rolle øke de folkehelsefremmende tiltak. Mobbing og utenforskap er en stor trussel mot folkehelsa. 

Tannhelse

I dag gruer mange seg til å gå til tannlegen, ikke bare av frykt for hull i tennene, men også av frykt for utgiftene. Vårt mål er at det ikke skal koste mer å gå til tannlegen enn å gå til legen. Det er behov for å tette hullet i velferdsstaten og utvide velferden med en tannhelsereform. SV mener at vi fortsatt skal ha nærhet til gode tannhelsetilbud nært der vi bor, og at det etableres tannlegevakt i offentlig regi. 

Beredskap

I et fylke som Innlandet, med store avstander, er akuttberedskapen viktig for å ivareta trygghet, bosetting og livskvalitet. Pandemien har lært oss at vi ikke kan sentralisere beredskapen. Vi må ha tilbud og tjenester nært oss dersom det oppstår kriser eller ulykker. 

Innbyggerne i Innlandet skal ha likeverdige helsetjenester. Dette forutsetter en sykehusstruktur som ivaretar både nærhet, trygghet og god faglig utvikling. Sykehusene i Innlandet har store utfordringer knyttet til dagens organisering av helseforetakene. De skadelidende blir pasientene. SV vil sikre at vi driver sykehus til beste for de som trenger hjelp, ikke for økonomiske styringsparameter. De lokalmedisinske sentrene må videreutvikles som gode, lokale helsetilbud.  

En mer utrygg verden krever også større tilstedeværelse av politi og forsvar. Innlandet er et sterkt forsvarsfylke og er dermed et mulig mål for spionasje og uønsket aktivitet. Den lange grensen mot Sverige utgjør en mulig inngangsport i landet vårt for kriminell aktivitet. Vi trenger flere politiressurser, både for å forebygge og for å ivareta trygge lokalsamfunn og beredskapen i fylket vårt. 

Psykisk helse og rusavhengighet

Psykisk uhelse er blant de viktigste årsakene til kortere levealder, redusert livskvalitet, uførhet og fattigdom. Stadig flere barn og unge sliter psykisk. De sliter også med å bli hørt og få hjelp før det kan være for sent. SV vil arbeide for bedre og mer tilgjengelige behandlingstilbud.

SV vil øke innsatsen rettet mot elever i den videregående skolen, ved å styrke skolene med personale som skal jobbe universelt forebyggende, oppsøkende og ivaretakende med tidlig innsats.