Barnetrygd

Uttalelse vedtatt på Innlandet SVs årsmøte 16.2.2019

Over hundre tusen barn i Norge, vokser opp i fattige familier i dag, og antallet er økende. Et av de mest målrettede tiltakene mot barnefattigdom, er økning av barnetrygden, omtrent 20 000 færre barn ville vokst opp i fattigdom om barnetrygden hadde blitt justert i tråd med prisveksten.

I dag er det i mange kommuner sånn at barnetrygden inntektsberegnes ved søknad om sosialhjelp. Det er grunnleggende urimelig og urettferdig at de fattigste barnefamiliene subsidierer kommuneøkonomien med sårt tiltrengt barnetrygd. Barnetrygden er og skal være en universell ordning.

SV tar kampen mot barnefattigdom og økte forskjeller, og kjemper for at alle barn skal ha en god barndom. Innlandet SV vil ha slutt praksisen der barnetrygden avkortes og kommer til å jobbe for dette i alle kommunestyrer hvor vi er representert.

Les mer om hva Innlandet SV mener om inkluderende samfunn i vårt fylkesvalgprogram.