Evig gull i grønne skoger

Uttalelse vedtatt av AU, etter oversendelse fra representantskapet 15.6.2019.

Innlandsskogene er en rik arv vi må forvalte klokt. Her finner vi unik natur, myldrende dyreliv og fornybare ressurser. Skogen er også verdifull som karbonlager, og er en viktig del av løsningen på klimakrisa. Innlandet har store bio-ressurser fra jord og skog som kan erstatte fossil energi og energikrevende byggematerialer. Ved å erstatte stål og betong med trevirke, reduserer vi energibruken i framstillingen av materialene og binder CO2 i bygget. To dekar granskog i god vekst binder omkring 2,6 tonn CO2 i året, mer enn en gjennomsnittsbil i Norge slipper ut av CO2, ca 2,2 tonn årlig.

1400 arter som lever i skog er utrydningstruede, mange av disse befinner seg i gammelskog, som er et særlig sårbart økosystem. Norge har bare 2,4% såkalt gammelskog, og den bør derfor fredes. Arealendringer er den viktigste årsaken til at arter utryddes. Innlandsskogbruket er i ferd med å ta etter det svenske skogbruket, der markberedning er svært vanlig for å etablere ny skog raskest mulig. Vi trenger mer forskning for å få kunnskap om hvordan organismene i jordsmonnet skades, hvordan CO2-regnskapet blir ved slik skogbehandling, og om det fører til avrenning av tungmetaller og næringsstoffer.

De siste årenes ekstremvær har vist at klimaendringene også rammer oss i Innlandet. All skog og vegetasjon er viktig for å redusere konsekvensene av flom, vind og skred, og gjør det mulig å bo i særlig utsatte deler av landet. Innlandet SV mener at store hogstfelt i rasutsatte områder bør unngås for å minimere skadeomfanget ved ekstremvær og skred. 

SVs skogpolitikk handler om både miljøpolitikken og næringspolitikken.  SV krever at Stortingets målsetting om å øke skogvernet fra 3,5 % til 10 % blir fulgt opp både med tilstrekkelige midler til erstatning til grunneierne og tilstrekkelig med kapasitet til å gjennomføre verneprosessene. Samtidig må de resterende 90 % av arealene drives på en god måte som gjør at de kan være ressurser for grønn både nå og i framtida.

Da Stortinget i 2017 opphevet priskontroll ved kjøp av skogeiendommer uten jord og bebyggelse, førte dette til økte priser på skogeiendommer og fare for mer kortsiktig tenkning ved hogst og stell av skogen.  Noe som lett kan bli et angrep på klima og miljø. Skogene er en viktig del av fellesskapet og må forvaltes forsvarlig på linje med resten av landbruket.  

Etter at 3 viktige treforedlingsbedrifter i Norge ble lagt ned i 2012 , eksporteres nå 30 – 40 % av det norske tømmeret årlig. Arbeidsplassene er eksportert! En gammel tommelfinger-regel sa at tømmeret 10-doblet seg i verdi fra tømmerstokken til ferdig produkt. Nå trengs en solid nasjonal satsing, med tilskudd og skatteordninger, for å stimulere systematisk til en ny skogindustri i Norge for produksjon av høyverdige miljøvennlige produkter.

Skogene har vært, er, og skal være, en viktig del av Innlandets grønne arbeidsplasser. Fra 1900-tallets skogsarbeid skissert i Jon Michelets bokserie om Skogsmatrosen fra Rena, til dagens industrielle skogbruk. Dette er arbeidsplasser vi må ta vare på, for skogen kan gi oss byggematerialer, energi og danne grunnlag for grønn industri. Alt som i dag lages av olje, kan ved hjelp av ny og tilgjengelig teknologi lages av tre. Dette gjør de grønne skogene til Innlandets gull i det grønne skiftet. Innlandet SV tar skogen på alvor og vil legge til rette for en bærekraftig, grønn og fremtidsrettet næring og arbeidsplass, hvor skogsarbeideren ikke tvinges inn i akkordløsninger og unndras arbeidspolitiske rettigheter. 

Innlandet SV vil utvikle Innlandet for generasjonene som kommer etter oss ved å:

Her kan du lese mer om hva Innlandet SV mener om miljø og klima.