Sykehus i Innlandet – valg for framtida

Uttalelse vedtatt på Innlandet SVs årsmøte 16.2.2019

Framtidas sykehusstruktur i Innlandet er av avgjørende betydning for trygghet og livskvalitet for våre innbyggere. Alle valg som skal gjøres må basere seg på et prinsipp om likeverdige helsetjenester, nærhet til tjenestene og trygghet gjennom akuttberedskap der folk bor.

Samtidig som at man ønsker å bevare en mest mulig desentralisert struktur i helsevesenet, tilsier behovet for faglig kompetanse og rekruttering at enkelte spesialisthelsetjenester må samles for å bevare en framtidig nærhet til tjenestene i Innlandet. SV er tydelig på at tjenester som kan beholdes ved dagens sykehus skal bestå, og at et nytt hovedsykehus for Innlandet skal samle de tjenestene der vi per dags dato ikke evner å løse på en tilfredsstillende måte. Et nytt Mjøssykehus skal dimensjoneres som en fullverdig erstatning for de tjenestene som sentraliseres fra dagens sykehusstruktur. Dette knytter seg både til kompetanse, sengeplasser og arbeidsplasser.

Et nytt Mjøssykehus skal også være et signalbygg for bruk av miljøvennlige byggematerialer. Det er viktig at man så tidlig som mulig i prosjekteringen legger inn krav som danner et grunnlag for at det i størst mulig grad benyttes trevirke som byggemateriale. Plasseringen av et nytt Mjøssykehus skal legge til rette for effektiv og miljøvennlig transport til og fra sykehuset, herunder tilgang med både buss og tog. SV krever at et nytt hovedsykehus ikke skal bygges på dyrka mark..

Du kan lese mer om hva Innlandet SV mener om helse og sosial trygghet i vårt fylkesvalgprogram.