Bevar det biologiske mangfoldet i Innlandet!

Uttalelse vedtatt av Innlandet SVs fylkesstyre 3. juni 2020.

Innlandets natur kan virke uendelig og uuttømmelig. Fra naturen får vi mat, vann, råvarer, energi og opplevelser. Men uten helhetlig tenking vil skog, jord, fjell og myr kunne bli bygget ned bit for bit. Innlandet SV vil stoppe ødeleggelse, oppdeling og forringelse av natur i fylket og ta vare på det biologiske mangfoldet.

Stadig færre områder i Norge er uberørt av tekniske inngrep. Grensene for den «ville» naturen presses fra alle kanter, ofte med mange små inngrep som hver for seg kan virke ubetydelige eller som er gjort med de beste hensikter. Vi vil at Innlandet skal være et foregangsfylke for bærekraftig forvaltning av naturen, og bidra til vern av viktige naturtyper og arter. Det er også nødvendig å tydeligere vise sammenhengen mellom natur og klima – og spesielt rollen naturen skal ha i å bremse, dempe og beskytte oss mot klimaendringer. For at naturen skal klare oppgaven, må den ha et stort biologisk mangfold.

For å kunne ta bedre vare på naturen, må vi ha mer kunnskap om tilstanden lokalt og regionalt. Fylkestinget og kommunestyrene i Innlandet må ha tilgang til det beste faglige grunnlaget for å ta avgjørelser om arealendringer, som utbygging av industri, energi, samferdsel, boliger og fritidsboliger.

Derfor må det utarbeides en handlingsplan for natur- og artsmangfold i Innlandet. Vi støtter også miljøorganisasjonenes forslag om arealregnskap og økologisk grunnkart, og vil følge opp dette både i plan- og budsjettarbeid. Kommunene og fylkene må også få nødvendige ressurser til sine miljøavdelinger og miljøfaglige rådgivere.

FNs naturpanel IPBES slår i sin rapport om verdens naturtilstand fast at tilstanden er forverret over hele verden, og at menneskenes ødeleggelser har akselerert de siste 50 årene. Her i Innlandet har vi 42 trua naturtyper, inkludert myr og gammelskog, og 755 trua arter. Mange som i likhet med de fleste trua artene i Norge trues av arealendringer.

Myrene demper flom, renser vann og lagrer karbon, i tillegg til å være levested for både planter og dyr. Mange fuglearter, noen av dem truede, bruker myra som rasteplass. Men myrene trues blant annet av veiutbygging og nydyrking.

Gammelskogen er levested for sjeldne og trua arter, men er også et viktig karbonlager og bidrar til å redusere faren for ras og erosjon. Den biologisk gamle skogen har i dag for dårlig vern, og i tillegg gis det økonomisk støtte fra staten til å hogge den.

Før politiske avgjørelser tas, må vi SVere alltid vurdere hvilke konsekvenser dette har for barn og miljø. Nå vil vi også vurdere hvordan avgjørelser bidrar til bærekraftmålene, og spesielt mål 15 om liv på land.

Vi vil ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet – både gjennom bærekraftig bruk, vern og restaurering av ødelagt natur. Derfor vil Innlandet SV:

Innlandet SV setter pris på de livsviktige tjenestene vi får fra en levende og biologisk rik natur. Vi må beskytte den for framtida, så generasjonene som kommer etter oss kan fortsette med bærekraftige bruk av naturen i all framtid.

Her kan du lese mer om hva Innlandet SV mener om miljø og klima.