Et grønt og bærekraftig landbruk – ryggraden i grønn omstilling i Innlandet

Uttalelse vedtatt av Innlandet SVs årsmøte 8.-9. februar 2020

Innlandet SV vil legge til rette for at landbruksnæringa blir en av drivkreftene i det grønne skiftet. Vi vil satse på klimabonden som mat- og energiprodusent og på effektiv og grønn landbruksteknologi som bidrar til å ivareta et rikt arts- og biomangfold.

For at Norge skal nå klimamålene for 2030 må vi kutte 30% av utslippene våre. Ifølge Miljødirektoratet sto jordbruket for 8,6% av Norges klimagassutslipp i 2018. Et kutt på 30% av utslippet i landbruket innen 2030 må skje på en planlagt, men effektiv måte og det offentlige har som sin primære oppgave å legge til rette for en slik omstilling. Samtidig som vi kutter i utslipp, skal vi sørge for at det vokser frem nye arbeidsplasser, og at vi bidrar til å utvikle ny kompetanse hos de som trenger det.

Bøndene har i all tid vært forvaltere av jorda, og er blant de yrkesgruppene som først vil merke konsekvensene av klimaendringene. Innlandet SV vet at næringen selv ønsker å bidra for å nå klimamålene og legger til grunn at en næringsutvikling er viktig og riktig for å sørge for fortsatt bosetting i hele landet og økt sjølforsyning.

Innlandet SV vil:

Styrke de statlige støtteordningene for bønder som vil sette i gang større klimatiltak.

For eksempel biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel, tiltak for lagring av karbon i jorda, legge solcelle-anlegg på låvetak og bruke strømmen i gårdsdriften eller annen forskningsbasert teknologi som bidrar positivt i klimaregnskapet.