Sengekapasiteten må opprettholdes i Sykehuset Innlandet

Uttalelse vedtatt av Innlandet SVs representantskap 13. juni 2020.

Vi Innlandet SV ønsker er trygt og godt tilbud til alle innbyggerne i alle deler av regionen vår. Tilstrekkelig kapasitet på sengeplasser i sykehusene er viktig. Liggetiden på sykehus har gått dramatisk ned de siste tiår, og vi vet at mange skrives ut fra sykehus for tidlig. Helsearbeidere bekrefter at kapasitetsmangel mange ganger er årsaken til for tidlig utskrivelse.

For å sikre tilfredsstillende kapasitet til å ta unna en vanlig sesonginfluensa, og naturlig variasjon i sykdom gjennom året, beregner WHO at vi skal planlegge for bruk av 85% av sengene. Sykehuset Innlandet planlegger for 90% pasientbelegg i nye bygg, og planlegger lavere kapasitet enn i dag. 

På de medisinske avdelingene i SI har det i snitt vært nær 100% belegg over tid. Det betyr at det er trangt i korridoren, og sykepleiere og leger har altfor travle dager. Når helsepersonell er presset på tid og ressurser skjer det oftere feil. Overbelegg tar liv og helse. Vi har behov for økt kapasitet i Sykehuset Innlandet, og kan ikke akseptere at det planlegges for redusert kapasitet i fremtiden.

Vi vet at pågående pandemi ikke blir vår siste pandemi. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fastslått at de områdene som utgjør størst risiko for landet vårt er pandemi og legemiddelmangel. Pandemien har vist oss at spredt infrastruktur, og kapasitet på sengeposter og intensivavdelinger er avgjørende for å tåle belastninger som vi vet kommer med noen års mellomrom.

Når sykdom rammer trenger mange de undersøkelser og behandling bare sykehuset har tilgang på. Kommunenes helsetjenester er underfinansiert og det er variasjon i hva de ulike kommuner har mulighet til å tilby innbyggerne. Kommunene må tilføres tilstrekkelige ressurser til å fylle sin rolle. Forskyvning av oppgaver mellom sykehus og kommune må baseres på faglige hensyn, og ikke styres av sykehusenes økonomi. SV Innlandet mener det ikke skal reduseres sengekapasitet i spesialisthelsetjenesten, hverken i psykiskhelsevern eller somatikk. Innlandet SV kan ikke godta at fremtidige sykehusplaner går inn for reduksjon av sengekapasiteten i somatikken, i psykisk helsevern eller på intensivavdelingene våre.