Innlandet SV sier nei til vindkraft på land

Publisert av: ingrid.fiskaa Publisert: 08. mars 2021
Oppdatert: 03. mai 2023
Lesetid: ca. 2 min
Uttalelse vedtatt av Innlandet SVs årsmøte 6.-7. mars 2021

Verden står midt i en klima- og en naturkrise, og de må løses samtidig. Utbygging av vindkraft på land fører til store protester og debatter fordi det innebærer betydelige arealinngrep og store naturødeleggelser. Det er Innlandet SVs holdning at klimatiltak som er utenfor naturens bæreevne, er å regne som dårlige klimatiltak og at vi kan ikke ofre naturen på klimaets alter.

Samtidig slår Innlandet SV fast at elektrifisering av samfunnet og omstilling til et nullutslippssamfunn krever bedre svar og løsninger på kraftutfordringene knyttet til å gå vekk fra fossil energi.

Det er svært sprikende beregninger for hvor mye kraft vi vil trenge i framtida, men det er enighet om at kraftbehovet vil endre seg. Vindkraft på land er ikke eneste farbare vei mot et elektrifisert samfunn: Oppgradering av vannkraftverkene, solenergi, hydrogen, energieffektivisering av nye og eksisterende bygg, redusert forbruk og smartere måter å spare energi på er noen av tiltakene som vil bidra til å møte det kommende kraftbehovet. Tiltak som balanserer hensynet til viktig og sårbar natur, med en målrettet innsats mot et grønnere samfunn må prioriteres først.

Dersom vindkraft på land skal fungere må det kun planlegges som mindre anlegg, i industrialiserte områder, langs etablerte infrastrukturnettverk, eller på andre arealer der naturverdiene allerede er sterkt forringet. Også i slike områder må det tas hensyn til natur og friluftsliv og unngås utbygging i områder med verdifullt fugleliv.

Så langt er det etablert ett stort vindkraftverk i Innlandet, Raskiftet som ligger på grensen mellom Trysil og Åmot kommune. Kraftverket eies 60% av det tyske, kommunalt eide selskapet Stadtwerke München, som har slått seg stort opp på utbygging av vindkraft i Norge. I løpet av 2021 skal etter planen nye vindkraftanlegg i Nord-Odal (Songkjøen og Engerfjellet) og Våler (Kjølberget) også stå ferdig.

Iveren etter rask vindkraftutbyggingen vil fortsette fram mot slutten av 2021. Fram til da får utbyggerne grønne sertifikater og er på den måten sikret subsidiering i 15 år framover. Etablerte anlegg for fornybar energi vil få ett el-sertifikat per megawattime (MWh) elektrisitet som produseres. Det vil altså lønne seg å bygge raskt og stort, uten at nødvendige hensyn ivaretas.

Innlandet SV sier derfor nei til mer vindkraft på land før viktige naturhensyn er ivaretatt, offentlig eierskap er sikret og det er etablert gode kompensasjonsordninger for vertskapskommunene. Ethvert tilfelle av utbygging av vindkraft må vurderes for seg.