Langsiktige løsninger for strømpriskrisa

Uttalelse vedtatt av Innlandet SVs representantskap 2. oktober 2022.

Strøm er nødvendig for å drive samfunnet, varme opp husene og holde bedriftene i gang. Å ha tilstrekkelig tilgang på strøm til en overkommelig pris er en del av vår nødvendige infrastruktur.  

I dagens Norge opplever vi høyere priser og større prisforskjeller på strøm enn noen gang før. Dagens strømmarked skaper stor usikkerhet og gir høye strømpriser som medfører store utfordringer for de med lave inntekter og for næringsutviklingen i Norge.

Det er likevel avgjørende å sørge for at folk kan betale regningene sine – allerede i morgen. 
Innlandet SV kjemper for at den midlertidige strømstøtta til folk flest får en solidarisk profil, for å sikre at alle har råd til nødvendig forbruk av strøm.

I tillegg til å fremme kraftfulle tiltak for avhjelpe dagens situasjon er Innlandet SV opptatt av å finne gode og fremtidsretta løsninger som gjør at Norge på sikt øker kraftproduksjonen, sikrer kontrollen på Norges kraftoverskudd og utvikler et solidarisk strømmarked. SV mener vi må ta politisk kontroll over strømmarkedet for å sikre lavere og stabile strømpriser på sikt.  

Norges overskudd fra økte strømpriser må brukes til å stimuleres til økte investeringer i kraftmarkedet, ikke syltes ned i oljefondet.

SV vil jobbe for å få markedet og prisene under kontroll, samtidig som vi bedrer forsyningssikkerheten. 

SV vil sørge for økt kraftproduksjon og kontroll på kraftmarkedet ved å:

SV vil bruke situasjonen vi står i til å fremme en kraftig satsing på enøk. Denne satsingen skal ha to formål. Den skal føre til at det settes i verk svært mange enøktiltak og den skal ha en sterk sosial profil som sikrer at folk med dårlig råd får mulighet til å sette i verk enøktiltak.