Lokalpolitikere er arbeidsgivere

Uttalelse vedtatt av Innlandet SVs representantskap 2. oktober 2022.

Lærerstreiken har nok engang vist at det ikke er sammenheng mellom behovet for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere og hva som skjer i lønnsoppgjøret. 

Innlandet SV mener dette ikke kan fortsette.  Framtida til barna våre avhenger av at vi som samfunn verdsetter de viktige yrkene i skole og velferd høyere. Det er dette lærerstreiken handler om og ansvaret for å rette opp dette må folkevalgte på alle nivå ta. Innlandet SV utfordrer derfor de andre partiene til å bli med på denne endringen. 

Framover vil det være vanskeligere å få ansatt nok kvalifiserte i disse viktige jobbene fordi det blir færre i yrkesaktiv alder. Det er ingenting i tiden tyder på at dette løser seg av seg selv.  

Folkevalgte kan derfor ikke overlate arbeidsgiverpolitikken og det faglige ansvaret for kvalitet i skolen til administrasjonen og KS. 

Da KS overtok forhandlingsansvaret for lærerne, var det blant annet for «å ansvarliggjøre og gi kommunene og fylkeskommunene bedre muligheter for å styre og utvikle skolen, også kvalitetsmessig». 

Sitatet er hentet fra Kristin Clemets pressemelding i 2003. Kvaliteten i skolen er avhengig av faglig kvalifiserte ansatte som trives på jobb.  

Skal KS fortsatt ha forhandlingsansvaret, må forhandlingsmandatet de gis også ivareta det faglig ansvar for norsk skole, noe som vi ikke opplever at de tar i dag. 

Når staten i tillegg griper inn med tvungen lønnsnemnd viser at at heller ikke lærerne har reell streikerett og det viser at skolen er tillagt store og omfattende oppgaver som i tillegg til utdanning også er helt avgjørende for barn og unges helse. 

Også ansatte i helse blir ofte møtte med tvungen lønnsnemd fordi det meget raskt blir fare for liv og helse og de har i realiteten heller nesten ikke streikerett. 

Skal dette løses må kommuneøkonomien styrkes og lønnsoppgjørene innrettes slik at en ikke gjør lærerne til lønnstapere. 

Alt for mange kvalifiserte ansatte i skole og helse slutter både fordi de får bedre lønn andre steder og fordi oppgavene og kravene blir for store og det er for få kollegaer å dele ansvaret med. 

Det er totalt 696 ledige studieplasser ved lærerutdanningen per 30. september. Det er 29,5% av alle plassene. Det viser at lærermangelen framover kan bli enda alvorligere. 

Dette er en verdikamp der streikeretten må forsvares og de uunnværlige jobbene i skole og velferd blir verdsatt høyere, ikke bare i ord, men også når det gjelder lønn.