Ja til naturvennlige solkraftverk

Vedtatt av Innlandet SVs årsmøte 18.–19. februar 2023.

Siden 2020 har NVE mottatt en rekke søknader om etablering av solkraftverk i Innlandet, på en skala vi aldri før har sett. Nåværende planer i fylket vil gi en fornybar strømproduksjon på over 1TWh, en økning på omtrent 10 % fra 2019. Solcelleparker, som de som er planlagt i Innlandet, vil produsere fornybar energi som vi sårt trenger til det grønne skiftet, og potensialet i Norge er stort.  

Likevel har disse anleggene en pris. Mange av de planlagte solcelleparkene vil legge beslag på store områder og vil være omfattende installasjoner i både norsk og europeisk skala. Noen av anleggene planlegges på lite verdifulle eller industrialiserte områder, men andre vil legge beslag på natur. Bare Energeias planer for solkraftutbygging 2024 – 2029 vil legge beslag på 13 000 dekar natur, hovedsakelig skog.  

Energeias konsept bygger på samdrift av solkraft og innmarksbeite, der flokker med sau går på beite mellom installasjonene. Dette betyr at områdene ryddes for skog, planeres, nydyrkes til gress, og til slutt gjerdes inn for å beskytte dyr og utstyr. Dette vil føre til privatisering av store områder, og endringer av landskap og biologi i de berørte områdene. Likevel kan man anse anlegg som disse som mindre sjenerende og direkte farlige for dyreliv enn det vind- og vannkraft er.  

Samtidig som disse enorme anleggene forberedes, foreligger det ingen konkrete planer om utbygging av solkraft på allerede industrialiserte områder, parkeringsplasser, lagerhaller og lignende. Utredninger viser at potensialet for solkraft på bygg ligger på så mye som 66 TWh nasjonalt, og opp til 200 TWh om man teller med allerede utbygde flater som parkeringsplasser. SV vil ta tydelig til orde for at vi ikke kan sette i gang med storskala nedbygging av natur uten å først ha en seriøs plan for bedre utnyttelse av allerede berørte områder. Det må også foreligge en ordentlig plan for hvordan vi kan bruke mindre kraft før økt produksjon går på bekostning av naturen. 

I dag mangler Innlandet en tydelig retning når det kommer til politisk styring på kraftproduksjon. Innlandet SV vil legge føre-var-prinsippet til grunn, og stille strenge krav til anleggene. Blant annet kan det ikke aksepteres bygging i myr og våtmark, og biologisk viktige områder må spares. Man må også behandle eventuell utbygging av kraftnettet som en del av konsekvensutredningen.  

Innlandet kan lede veien inn i en mer bærekraftig energi-framtid, men da må vi være ansvarlige og se helheten.  

Innlandet SV krever: