Valprogram Nord-Aurdal SV 2023-2027

Di stemme er viktig – stem SV 10.–11. september!

Last ned valprogrammet som PDF her.

Innhald

Stem SV for miljøet og dei gode fellesskapsløysingane

For Nord-Aurdal SV er det viktig at Nord-Aurdal blir ein inkluderande kommune med gode oppvekstvilkår og brukarnære tenester, og der vi tek omsyn til miljøet i all utvikling.

I den siste perioden har SV vore pådrivar for

Stem oss med vidare, slik at vi blir sterkare og får gjennomført endå meir god SV-politikk!

Miljø og fellesskap er hjartesakene våre

Ein god kommune må ha eit samspel mellom offentlege tenester og privat engasjement. Nord-Aurdal skal vera kommunen der vi bryr oss om kvarandre og har gode system for å inkludere og engasjere innbyggjarane. SV er vaktbikkja som arbeider for eit solidarisk samfunn.

Klima og miljø

Ein viktig del av miljøsatsinga er å hindre nedbygging av natur. SV vil arbeide for:

Kultur og inkludering

Utanforskap og einsemd er ein trussel mot fellesskapet. SV ønskjer derfor at kommunen legg til rette for varierte kulturtilbod som kan engasjere flest mogleg, og vil særleg arbeide for:

Trygg oppvekst for barn og unge

SV vil arbeide for at alle barn i kommunen skal kunna ha ein god oppvekst, og går inn for:

Helse og velferd

SV vil arbeide for eit lokalmiljø der forholda ligg til rette for menneske i ulike livsfasar, og går inn for:

Næring og utvikling

Nord-Aurdal har som mål å vera ein næringsvennleg kommune. SV vil særleg arbeide for: