Et inkluderende samfunn

Alle innbyggere i Innlandet skal være likestilte og ha like muligheter. Dårlig tilgjengelighet og manglende velferdstilbud, samt mangel på reelle jobbmuligheter, fører fortsatt til diskriminering og ufrihet. Skal vi oppnå likestilling og frihet for alle, må samfunnsskapte hindringer fjernes. Et flerkulturelt samfunn med et internasjonalt arbeids- og næringsliv er avhengig av forståelse og kunnskap om andre kulturer.

SV vil prioritere:

SV vil bekjempe all diskriminering, det være seg basert på kjønn, seksuell legning, hudfarge, etnisitet, religion, alder eller funksjonsevne.

Likeverd

Alle mennesker har samme verdi og samfunnet skal sikre at alle behandles som likeverdige. Dette innebærer at mennesker som i dag faller utenfor skal gis mulighet til å inkluderes i arbeids- og samfunnsliv. Utenforskap og ensomhet er en trussel mot fellesskapet. Sosialt entreprenørskap, hvor det offentlige sammen med næringsliv og frivillig sektor finner nye løsninger på samfunnsproblemer, kan være nøkkelen til større samarbeid for inkludering. SV vil støtte opp under alle initiativ som bygger et likeverdig og inkluderende samfunn, motvirker stigmatisering og utenforskap, og sikrer et mangfoldig fellesskap.

Universell utforming

Prinsippet om universell utforming må legges til grunn for utformingen av samfunnet, og følges opp av en handlingsplan med klare tidsfrister og finansiering for å nå tilgjengelighet på ulike områder. Kollektivtransport, utearealer, skoler, informasjon, arbeidsplasser, tekniske løsninger og tjenester må kunne brukes av alle innbyggere. Derfor ønsker SV at sentrale dokumenter skal oversettes til de vanligste minoritetsspråkene.

Lik fordeling av makt

Kampen for likestilling og likeverd er grunnleggende i SVs politikk. Kampen for likestilling mellom kjønnene er først og fremst en kamp for rettferdighet, en kamp som ikke opphører før full likestilling er oppnådd.

Makt og ressurser er fremdeles ujevnt fordelt mellom kjønnene. Kvinner skal ha mer makt og innflytelse. Vi vil bekjempe seksuell trakassering på alle områder i samfunnslivet.

Innvandring og inkludering

I en verden der flere er på flukt enn noen sinne er det selvsagt for SV at Norge skal ta imot og gi opphold til flere flyktninger og at vi bedrer mulighetene for familie-gjenforening. I tillegg trenger Norge og Innlandet arbeidsinnvandring. Et distriktsfylke som vårt er avhengig av innvandring for å unngå folketallsnedgang, og for å dekke behovet for kompetanse og arbeidskraft.

Kulturelt mangfold er en ressurs for regionen. Et internasjonalt orientert arbeidsliv og næringsliv er avhengig av kunnskap om og fra andre kulturer, religioner og politiske systemer. Vi må i fellesskap bedre mulighetene for arbeid til innvandrere. Mange opplever et stort gap mellom egne kvalifikasjoner og krav til kompetanse i det norske arbeidsliv. Dette krever målrettede ordninger, som tilpasset språkopplæring og kvalifisering til arbeid. Universelle velferdsgoder som barnehageplass til alle og videregående opplæring med høy gjennomføring, er gode virkemidler. SV ønsker å styrke det flerkulturelle rådet og rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Mangfoldig

Innlandet skal være et mangfoldig fylke, der det er trygt å vokse opp og leve for alle. SV vil at det utarbeides en egen mangfoldsplan for Innlandet som belyser minoritet og majoritetsperspektiver, herunder kulturell tilhørighet, etnisitet, legning, kjønn og religiøs overbevisning.