Helse og sosial trygghet

SV vil ha et trygt samfunn som gir alle frihet og muligheter. Trygghet er den viktigste forutsetningen for god livskvalitet. SV vil arbeide forebyggende mot alle fysiske og psykiske plager som gir redusert livskvalitet.

SV vil prioritere:

SV vil arbeide for å fjerne helsemessige forskjeller basert på sosial klasse, kjønn og etnisk bakgrunn. SV vil ha et offentlig helsevesen som er tilgjengelig for alle uavhengig av bosted og økonomi. Vi ønsker et godt offentlig helsetilbud, gjerne i langsiktig og gjensidig forpliktende samarbeid med tilbud drevet av ideelle organisasjoner. SV vil minimalisere bruken av anbud og kjøp av tjenester fra kommersielle helsebedrifter.

Folkehelse

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for folkehelsearbeid. Alle deler av fylkeskommunens tjeneste- og virksomhetsområder skal ta med i betraktning hvordan prioriteringer i planer og beslutninger kan påvirke befolkningens helse. SV vil arbeide for bedre folkehelse og reduserte sosiale helseforskjeller. Forebygging av problemer er på lengre sikt bedre og billigere enn behandling. Et godt og rent nærmiljø med allsidige muligheter for friluftsliv, idrett og trygge lekeplasser for barn, og et sunt arbeidsmiljø, må være en allmenn rettighet.

Tannhelse

Tennene er en viktig del av helsen vår. Likevel er tannhelse ikke dekket av det offentlige slik andre sentrale helsetjenester er. SV vil gjøre tannbehandling billigere. Vi vil først dekke tjenestene til dem som trenger det mest, før vi gradvis innfører en maksgrense for egenbetaling for alle nødvendige tannhelsetjenester. SV vil sikre tilgang til akutte tannhelsetjenester gjennom en tannlegevaktordning i hele fylket.

Sykehus

Sykehusplanlegging er samfunnsplanlegging. Sykehusene i Innlandet har stor regional betydning for velferd, sysselsetting og transport. Sykehus kan derfor ikke frikobles fra samfunnsutviklingen for øvrig. Foretaksmodellen for sykehusene gir ikke rom for en helhetlig samfunnsutvikling. Det er derfor avgjørende at sykehusene igjen kommer under regional politisk styring.

Innbyggerne i Innlandet skal ha likeverdige helsetjenester. Dette forutsetter en sykehusstruktur som ivaretar både nærhet, trygghet og god faglig utvikling. Sykehusene i Innlandet har store utfordringer knyttet til dagens organisering av helseforetakene og de skadelidende blir pasientene.

I et fylke med store avstander som Innlandet er akuttberedskapen avgjørende for å ivareta trygghet og livskvalitet. SV legger til grunn at tjenester det ikke finnes gode begrunnelser for å sentralisere, beholdes ved dagens eksisterende sykehus. Behovet for faglig spesialisering og beredskap tilsier at det er behov for samlokalisering av enkelte spesialisthelsetjenester. Disse oppgavene er det viktig å sikre tilgang på i Innlandet og at man utvikler gode løsninger til det beste for pasientene.

De lokalmedisinske sentrene må videreutvikles som gode, lokale helsetilbud med blant annet fødestuer og legevakt.

Psykisk helse og rusavhengighet

SV vil styrke innsatsen innenfor de psykiske helsetjenestene og arbeid med rusavhengighet. Hovedmålet er forebygging gjennom en restriktiv rusmiddelpolitikk og psykiske helsetjenester med lav terskel og minimal ventetid. Psykiske utfordringer er blant de viktigste årsakene til tapte leveår, nedsatt livskvalitet, uførhet og fattigdom. Vi vil arbeide for bedre og mer tilgjengelig behandling på et tidlig tidspunkt, slik at man forebygger at mennesker faller utenfor.