Kunst og kultur

Kunst og kultur har en egenverdi, både for de som skaper, de som formidler og de som opplever kunst. Kunst og kultur gir folk rike opplevelser og muligheter til å utvikle innsikt og egne skapende evner. Et allsidig kulturliv er med på å gjøre fylket til et godt sted å bo, og feriere i, og kan gi grunnlag for utvikling av kulturbaserte næringer. Det er viktig å utvikle nye uttrykksformer, samtidig som en tar vare på gode tradisjoner.

SV vil prioritere:

Kulturen er et møtested på tvers av alt som skaper skiller. SV vil arbeide for at kunst- og kulturtilbud skal være lett tilgjengelig slik at alle har mulighet til å delta og oppleve kultur uavhengig av økonomi og bosted. Spekteret av ulike aktører gir gode og sterke kulturelle inntrykk. Dette spekteret kommer ikke av seg selv. SV vil kjempe for en faglig sterk kulturforvaltning som legger grunnlag for en ubyråkratisk og fri utfoldelse av kultur. For å ivareta kunstens autonomi og egenart, trengs det et tydelig skille mellom forvaltning og kunstnerisk virksomhet. Dette skaper rom for et myldrende mangfold i Innlandet. Stimulerende tiltak til skapende og utøvende kunstnere, som midler til produksjon av ny kunst, vil være viktige bidrag.

Kulturarv

Kulturarven i Innlandet gir et godt grunnlag for regional utvikling og verdiskaping. Gjennom en styrket satsning på bevaring av kulturminner tar vi vare på vår felles arv og historie. Museene i Innlandet skal styrkes slik at vi både tar vare på og formidler vår mangfoldige felles kulturarv. SV vil bidra til at verdensarven i Innlandet (Tolga, Engerdal og Os kommuner i Verdensarven Røros og circumferensen) kan fremstå som fyrtårn innen kulturminnevernet (jfr nasjonale mål) gjennom samhandling med Trøndelag fylke. Nasjonale minoriteter og sørsamisk kultur skal ytterligere løftes frem som en tydelig stolthetsfaktor i Innlandet.

Kulturbygg

Innlandet har mange kulturbygg, samfunnshus og andre lokaler knyttet til kultur med store oppgraderingsbehov. SV vil jobbe for en tydelig prioritering av spillemidler til oppgradering og renovering av kulturbygg.

Bibliotek

Biblioteket skal gi alle et gratis og lett tilgjengelig tilbud om kunnskap og opplevelse, og er en viktig arena for integrering og inkludering. Tilgang på informasjon er viktig for et reelt demokrati og like muligheter for alle. SV ønsker å øke ressursene til bibliotekene. SV ønsker å styrke satsningen ytterligere på film og musikk i fylket.