Miljø og klima

Vi trenger en mer kraftfull og offensiv miljøpolitikk. Et fylke som tar ansvar for å begrense utslippene av klimagasser og ødeleggelse av naturen, blir et samfunn med flere trygge og framtidsrettede arbeidsplasser, grønnere og mer moderne lokalsamfunn, lettere framkommelighet og en enklere hverdag for folk. SV vil ta vare på naturen slik at generasjonene som kommer etter oss for et trygt livsgrunnlag. Innlandet skal være klimanøytral før 2025.

SV vil prioritere:

Klare til å ta ansvar

Klimaendringene er menneskeskapte, og de er vår tids største utfordring. Derfor må vi bygge et samfunn som løser dagens og framtidens miljøproblemer, i fellesskap. Lokale løsninger på miljøproblemene kan vise vei til handling mot global handlingslammelse.

Miljøtiltak på kommunalt og regionalt nivå er avgjørende for å bekjempe de menneskeskapte klimaendringene og bevare det biologiske mangfoldet. En fylkeskommune som tar miljøproblemene på alvor også i egen organisasjon er et viktig bidrag for framtidsrettede lokalsamfunn.

Energi

Norge har et stort potensial for å bygge ut fornybar energi. Derfor må vi si nei til de prosjektene som medfører store negative konsekvenser for naturmangfoldet eller store tap av inngrepsfrie naturområder. SV vil at det skal utarbeides en fylkeskommunal plan for utvikling av fornybar energi som vindkraft, vannkraft, solenergi og jordvarme. Vernede vassdrag må ikke åpnes for kraftutbygging. SV vil jobbe for en ny verneplan for vassdrag som ivaretar verdifull vassdragsnatur, og som innebærer en satsing på å modernisere og effektivisere eksisterende vannkraftanlegg.

Innlandet har store bio-ressurser fra jord og skog som kan erstatte fossil energi og energikrevende byggematerialer. Fra matavfall og annet avfall fra jordbruket kan det produseres biogass til kollektivtransporten vår. Ved å erstatte stål og betong med trevirke, reduserer vi energibruken ved framstillingen av materialene og binder CO2 i bygget.

Energisparing og energiøkonomisering er avgjørende for at vi skal nå lavutslippsamfunnet. Ved å spare energi, oppruste dagens anlegg og ta i bruk nye alternative energikilder, får vi nok energi. Nye offentlige bygg må være pluss-hus. SV vil redusere strømforbruket i næringsbygg, privatboliger og kommunale bygg ved å satse på smartere bruk av energi gjennom blant annet energisparekontrakter (EPC).

Naturmangfold

Stadig færre områder i Norge er uberørt av tekniske inngrep, og 1400 arter som lever i skog er utrydningstruede. Arealendringer er den viktigste årsaken til at arter utryddes. SV vil verne om urørte naturområder, sikre levedyktige bestander av truede arter og bidra til en handlingsplan for bevaring av naturmangfoldet i Innlandet. Bevaring av naturmangfoldet i Innlandet skal baseres på naturforskningens faglige anbefalinger.

SV legger føre-var-prinsippet til grunn, og vil at tvilen skal komme naturen til gode. Vi vil bygge videre på prinsippene om at forurenser skal betale, og at den mest miljøvennlige, tilgjengelige teknologien skal benyttes. Videre vil SV gjøre Innlandet uavhengig av fossile energikilder, stanse utslipp av ikke nedbrytbare miljøgifter, plast og annet miljøskadelig avfall, bekjempe lokal forurensing, verne naturmangfoldet, opprettholde kulturlandskapet og legge til rette for et mangfoldig og miljøvennlig friluftsliv.

Klimatilpasning og vannforvaltning

Klimaendringene fører til mer intensive og hyppige nedbørsituasjoner med mer overvann, flom og fare for ras og jordskred. SV vil arbeide for en arealbruk som sikrer naturens evne til å håndtere større vannmengder gjennom fordrøyning i myr og vegetasjon, gode flomveier i bekker og elver og gode overvannsløsninger i tettstedene.

De rike vannressursene våre er truet av forurensning og arealinngrep. SV vil arbeide for at alle sektorer tar ansvar for å sikre god vannkvalitet.