Verdiskaping

Kunnskapssamfunnet er fundamentet for all framtidig verdiskaping. Vår felles historie i Innlandet og våre regionale fortrinn åpner for nye muligheter i møtet med en økonomi i omstilling. Innlandet må lede an i utviklingen av miljøvennlige og fremtidsrettede arbeidsplasser og et innovativt næringsliv i det grønne skiftet.

SV vil prioritere:

Innlandet har mange sterke fremtidsrettede bedrifter og miljøer innen en rekke næringer som blant annet industri, bygg- og anlegg, transport, energi, reiseliv og landbruk. Utvikling av miljøvennlig energi og teknologi er grunnlaget for nye arbeidsplasser og verdiskaping. SV vil at Innlandet skal lede an i omstillingen fra en økonomi basert på olje, til en økonomi basert på fornybare ressurser. Naturen, landskapet, jord- og skogbruk, fjell og vann er Innlandets «grønne gull» og danner grunnlaget for framtidig vekst og nye arbeidsplasser.

Et seriøst arbeidsliv

Offentlige virksomheter har et særlig ansvar for å sikre at offentlige kontrakter inngås med seriøse aktører. Arbeidslivskriminalitet og useriøs konkurranse truer ansattes rettigheter, bedriftene, samfunnet og velferdsstaten. I følge NHO kjøper stat, fylker og kommuner varer og tjenester i Innlandet for om lag 13 milliarder kroner i året. Dermed har det offentlige makt til å stoppe eller begrense mange av de kriminelle aktørene. SV mener at den offentlige innkjøpsmakten må brukes bevisst for å motvirke arbeidslivskriminalitet.

SV vil ha en politikk som setter mennesker foran markeder. Det betyr å si nei til velferdsprofitører, løse kontrakter og sosial dumping. Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv. Faste ansettelser skal være hovedregelen. SV vil ha et arbeidsliv med ryddige, forutsigbare arbeidskontrakter og sterke fagforeninger.

Grønne og klimavennlige arbeidsplasser

SV vil arbeide for økt verdiskaping i morgendagens grønne kunnskapsarbeidsplasser. Det gode samarbeidet mellom industri og forskningsmiljøene må derfor videreutvikles, gjennom blant annet økt satsing på forskning, utvikling og innovasjon (FoUI). SV vil at fylkeskommunen skal være en aktiv og tilretteleggende samarbeidspartner for det regionale næringsliv, regionrådene og kommunene. Derfor vil SV stimulere til utvikling av gode klima- og miljøløsninger og derfor stille krav om energieffektivisering, etisk og bærekraftig produksjon ved inngående av kontrakter eller avtaler med bedrifter. SV vil jobbe for at alle bedrifter som ønsker omstilling må få hjelp uavhengig av størrelse. For å kvalifisere for offentlig støtte og finansiering må bedrifter kunne vise til innsats for å nå fylkeskommunens mål knyttet til et klimanøytralt samfunn.

Fokus på naturopplevelser og produkter med lokalt særpreg gir muligheter til å bruke naturen som råstoff til spennende håndverk, matopplevelser og bioenergi. Det er viktig å bevare og styrke naturgrunnlaget ved å utvikle næringslivet på naturens premisser.

Natur og kultur som verdiskaper

Natur og kulturen er allerede i dag en betydelig bidragsyter til verdiskapingen i fylket vårt. Kultur- og opplevelsesnæringene og museene skal stimuleres til videre vekst og utvikling, gjerne i nært samarbeid med øvrig nærings- og samfunnsliv som landbruk, reiseliv og utdanning. Et handlingsprogram for kulturminnevern er et godt utgangspunkt for både å sikre kulturminnene og bedre utnyttingen av kulturarven som grunnlag for regional utvikling og verdiskaping.

Reiseliv

SV vil ha økt satsing på reiselivs- og opplevelsesnæringer, og dra nytte av fagmiljøet ved Høgskolen i Innlandet og NTNU i dette arbeidet. Næringen må sammen med det offentlige og fagbevegelsen arbeide for å gjøre det mer attraktivt å satse på en yrkeskarriere i Innlandets ulike reiselivsbedrifter og organisasjoner.

Innlandet er Norges største hyttefylke. Dette gir stor verdiskapning og sysselsetting i regionen. Samtidig må vi sørge for at hyttebygging skjer på et mer bærekraftig grunnlag, slik at verdifulle naturområder ikke bygges ned. SV mener vi bør bli flinkere til å invitere hyttefolket til å delta i lokalt samfunnsliv, og sikre deres rettigheter til offentlige tjenester. SV arbeider for at reiselivet i Innlandet kan fortsette å tilby kvalitetsprodukt som bidrar til økt lokal verdiskaping.

I tillegg til fylkets store nasjonalparker, er landbrukets kulturlandskap et svært viktig grunnlag for reiselivet. Et levende landbruk med aktiv beiting bidrar til å holde landskapet åpent og dermed attraktivt.