10 landbrukspolitiske prinsipper

Innlandet er landets største landbruksfylke med både jordbruk og skogbruk. Landbruket skal gi økt selvforsyning og trygg matproduksjon. Landbruket gir mat, arbeidsplasser og desentralisert bosetting. Landbruket står for verdifull kunnskapsformidling, og næringen er en viktig tradisjonsbærer og kulturformidler.

1. Et grønt og bærekraftig landbruk

Innlandet SV vil bidra til at landbruksnæringa er en av drivkreftene i det grønne skiftet. Vi vil satse på klimabonden som energiprodusent og på effektiv og grønn landbruksteknologi som bidrar til å ivareta et rikt arts- og biomangfold.

2. Vern av dyrka mark

Kun 3% av det norske landarealet er dyrka mark, og kun 1% av den norske jorda har god nok kvalitet til at vi kan dyrke korn der; da har vi et samfunnsansvar om å verne den dyrka marka mot nedbygging. Vi ønsker derfor en 0-visjon for nedbygging av dyrka mark.

3. Vi må øke sjølforsyningsgraden

Vi er alle avhengige av et velfungerende og produserende landbruk. Selvforsyningsgraden må styrkes og Innlandet SV skal være en garantist for en slik beskyttelse av landbruket. Vi ønsker å ta hele Norge i bruk med utmarksbeite fremfor import av kraftfôr.

4. For de små og mellomstore brukene

Norge er det «umulige» landet mellom bakker og berg. For at vi skal utnytte ressursene best mulig må det legges til rette for de små og mellomstore brukene.

5. Et kunnskapsbasert landbruk

Ny kunnskap driver samfunnet videre, og gjør næringa mer robust for omstilling. Vi vil styrke forskning og utvikling i landbruket.

6. God dyrevelferd

Alle dyr skal ha det bra på bås, i fjøs og på beite. Dette ligger som en forutsetning for alt dyrehold.

7. Et lønnsomt landbruk

Det skal være mulig å velge landbruket som yrkesvei, og kunne leve av det. Da må vi utjevne lønnsforskjellene mellom landbruket og andre næringer, og styrke bondens velferdsordninger slik at flere står i landbruket over tid.

8. Bred rekruttering til landbruket

Innlandet har fire landbruksskoler. Disse skal være innovatører i landbruket og til enhver tid formidle oppdatert og ny kunnskap til sine elever. Landbruket skal heller ikke være kjønnsdelt. Vi støtter kvinner som velger landbruket som yrkesvei.

9. Skogen – det grønne gullet

Innlandsskogene er en rik arv vi må forvalte klokt. Her finner vi unik natur, myldrende dyreliv og fornybare ressurser. Skogene er en viktig del av Innlandets grønne omstilling og nye arbeidsplasser. Ved å bygge med trevirke reduserer vi energibruken, og binder CO2 i byggene.

Uttalelse: Evig gull i grønne skoger.

10. Et solidarisk landbruk – fra det lokale til det globale

Vi må ta ansvar for en solidarisk landbrukspolitikk. Vi trenger en politikk som bidrar til at vi produserer mat basert på norske ressurser. Norsk landbruksstøtte skal ikke belønne bruk av innsatsfaktorer fra andre land, som er med på å fordrive fattige bønder fra åkerlappene, slik at store selskaper blant annet kan produsere soya til vår kjøttproduksjon.

Du kan lese mer om landbruk og verdiskaping i Innlandet SVs program.