Miljø

Miljøutfordringene verden står foran er menneskeskapte. Dermed kan vi også løse dem.

Naturen, landskapet, jord- og skogbruk, fjell og vann er Innlandets «grønne gull» og danner grunnlaget for framtidig vekst og nye arbeidsplasser. Klima, miljø og sosial rettferdighet må gå hånd i hånd for å lykkes. 

SV vil

Offentlige tiltak

Miljøtiltak på kommunalt og regionalt nivå er avgjørende for å bekjempe de menneskeskapte klimaendringene og bevare det biologiske mangfoldet.

Innlandet SV vil ha en handlingsplan for bevaring av naturmangfold i Innlandet. Det er fordi vi vil verne om urørte naturområder og sikre levedyktige bestander av truede arter.

SV vil innføre et nasjonalt naturbudsjett, som forholder seg til nasjonal grense for naturtap og målsetting for restaurering.

Gode naturopplevelser

SV vil arbeide for at alle skal ha tilgang til et aktivt friluftsliv, gjennom å hegne om allemannsretten som sikrer alle fri adgang til utmark og retten til fri ferdsel på naturens premisser.

Ro og stillhet er en viktig del av friluftsliv og naturopplevelser. Derfor mener SV at motorisert ferdsel i utmark skal være strengt regulert.

Ta vare på naturen

SV vil ta vare på artenes leveområder gjennom vern og restaurering av ødelagt natur og helhetlig arealbruk.

Vi har nullvisjon for tap av natur. Det betyr at dersom natur skal kunne bygges ned, skal annen natur restaureres for å unngå ytterligere tap. Det er spesielt viktig for trua og verdifulle naturtyper og inngrepsfrie områder.

Gamle og spesielt artsrike skoger må vernes. I gammelskog lever det et mylder av dyr, planter og sopp som ikke finnes noen andre steder. Gamle skoger er også verdifulle karbonlagre og kan beskytte oss mot en del av konsekvensene av klimaendringer.

SV støtter ordningen med frivillig skogvern, der skogeier og vernemyndigheter samarbeider om vern av viktige områder.

Vi vil stoppe nye hyttefelt i urørt natur, og sier nei til nye hytter i områder som er viktige for villrein, samisk reindrift, i verneverdige og verna områder, eller i randsonen av disse.

Les mer